X

การวิจัยภาคสนามการสื่อสารนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ภาพลักษณ์ใหม่ผู้นำการเมือง“ยุค 5 G”

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกต้องเพื่อทำหน้าที่และแสดงบทบาททางการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองและตอบสนองประชาชนได้อย่างเต็มที่

หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ด้วยแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นการตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่และสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคม ด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนามในท้องถิ่นต่าง ๆ จากศาสตร์การสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร กล่าวว่าการสื่อสารได้เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะการสื่อสารด้านการเมือง ดังนั้นผู้นำทางการเมืองหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองนอกจากทำงานการเมืองและแข่งขันในสนามการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะจากการเลือกตั้งแล้ว ผู้นำยุคใหม่ ผู้นำในโลกดิจิทัล ต้องมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิด ต้องมีกิจกรรมและการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผ่านกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ต้องการ และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

 การสื่อสารที่ดีต้องผ่านกระบวนการวางแผนที่ดี การดำเนินการที่แยบยล และการประเมินผลที่ตรงจุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งแสวงหาข้อปฏิบัติที่ดี การวิจัยและการพัฒนาทางด้านการสื่อสารเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการแสวงหาคำตอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีที่น่าอยู่”

การจัดทำและการสื่อสารนโยบายการหาเสียงในสนามการเมืองเป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้นำยุคใหม่ที่ใส่ใจชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะตัวแทนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ เพราะการจัดทำนโยบายคือการทำงานเป็นทีม ทีมการเมืองหรือผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งใช้เป็น “เข็มทิศ”นำทางการพัฒนา เสมือนแนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการหลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ ความฉลาดและการใช้ดุลยพินิจที่หลักแหลมในทางการเมือง ศิลปะแห่งการดำเนินกิจการของบ้านเมือง สะท้อนให้เห็นการดำเนินการที่ฉลาดรอบคอบ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการของทีมการเมืองก่อนเข้าไปทำหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้บริหารในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง

การจัดทำและการสื่อสารนโยบายการหาเสียงจึงเป็นกรอบสำหรับการตัดสินใจของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในลักษณะที่แสดงให้เห็นแนวคิด วิธีดำเนินการ ซึ่งผลแห่งการดำเนินการที่ดี ย่อมทำให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องตามไปด้วย นโยบายที่ดีย่อมทำให้การบริหารงานการเมืองหรือการหาเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการควบคุมขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารงานการเมือง ทำให้เกิดความแน่นอนมีการประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการตัดสินใจด้วย

“พลังสื่อสารพลังประชาชนพลังการพัฒนา”พลังประชาชนในฐานะผู้รับสาร-ส่งสาร พลังประชาชนซึ่งปัจจุบันยุคในยุคใหม่ยุคแห่งโลกดิจิทัลเป็นได้ทั้งในฐานะผู้ส่ง-ผู้รับสาร พลังเนื้อหาสารและรูปแบบการนำเสนอ และพลังช่องทางการสื่อสารและสื่อในการเผยแพร่ มีความสำคัญในฐานะการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน”

ด้านนายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขต 3 ในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกจากหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้สัมภาษณ์อย่างน่าสนใจว่าการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ใหม่ ๆ หลากหลายศาสตร์และสามารถนำมาบูรณาการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างเท่าทันโลกยุคใหม่ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันนอกจากการลงพื้นที่ในฐานะตัวแทนประชาชนเพื่อรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่องแล้ว การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาบริการวิชาการพร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจะทำให้แนวทางการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นมีทิศทาง ค้นพบและมีวิธีการใหม่ๆ ในบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

“ภายใต้กิจกรรมการอบรมแกนนำทางการเมืองทีม “ต้นกล้านครตรัง” รุ่ 1 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ผมให้ความสำคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำการเมืองซึ่งคือตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง การอบรมเพื่อให้เป็นแกนนำทางการเมืองในฐานะนักสื่อสารที่ดีมีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสารที่จะนำไปสื่อสารต่อ และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทุนในท้องถิ่นนครตรังอย่างมีคุณค่า ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีสาระและสร้างสรรค์ เป็นการรวมพลังร่วมภาคประชาชนเพื่อระดมความคิดเห็น สะทอนปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานครตรังร่วมกัน”

ข้อสรุปส่วนใหญ่จากเวทีกิจกรรมร่วมของสมาชิกรุ่นที่ 1 ร่วม 100 ชีวิต เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีข้อเสนอที่สอดคล้องกัน เช่น การเติมพื้นที่สีเขียวด้วยแนวคิด “สวนในเมือง เมืองในสวน มุ่งเน้นการพัฒนาสวนประวัติศาสตร์เมือง การปรับภูมิทัศน์เมือง การเพิ่มแสงสว่างสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงคลองต่าง ๆ และลดปัญหาน้ำท่วมขัง ตลอดจนการจัดการขยะ ยกระดับเมืองการท่องเที่ยว การสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัย และยังมีข้อเสนออีกหลายๆ ประการ พลังพัฒนาร่วมนครตรังด้วยนโยบายคุณภาพจากเสียงของประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ