นวัตกรรมการสร้างแกนนำทางการเมือง พัฒนานักสื่อสารพันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัล

โลกยุคใหม่ยุคดิจิทัล เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางความคิด การผลิต และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการแข่งขันในสังคมยุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบันที่รวดเร็วและรุนแรง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีออกมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพคนหรือหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเพราะคนที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ชุมชน และสังคม

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมจากการอบรมแกนนำทางการเมืองทีม “ต้นกล้านครตรัง” เพื่อให้ความรู้ทางด้านทักษะการวิชาการและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในด้านการสื่อสารสำหรับแกนนำซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจากในเขตเทศบาลนครตรังร่วม 100 คน ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ และหลอมรวมใจ ด้วยหลักยึดเพื่อร่วมสร้างนครตรังเมืองที่เรารัก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำทางการเมืองทีม “ต้นกล้านครตรัง” รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำในฐานะ “สื่อบุคคล” ผู้นำเครือข่าย หรือแกนนำทางการเมืองมีความสำคัญมากเพราะเป็นสื่อบุคคลมีความใกล้ชิดกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้รับสารโดยตรง หัวใจสำคัญของการใช้สื่อบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการสื่อความต่างๆ โดยใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อ ความเข้าใจอันดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับกลุ่ม หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุน ซึ่งความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีจะเกิดขึ้นต้องใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือสำหรับนำข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ จากองค์กร กลุ่ม หรือบุคคลไปยังอีกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ดังนั้นผู้นำเครือข่าย หรือแกนนำทางการเมืองที่ดี ต้องมีลักษณะที่พึงประสงค์ “ลักษณะผู้นำที่มีลักษณะสำคัญเช่น เก่งคน นั่นคือเป็นผู้ทีมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเยี่ยมกับบุคคลอื่น ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทุกคนยินดีร่วมทำงานด้วย เก่งงาน เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานได้จำนวนมาก ทำงานใช้เวลาน้อย ทำงานได้คุณภาพเยี่ยม ทำงานได้ถูกต้อง ทำงานได้ถูกใจทุกฝ่าย และมีความขยันอย่างถูกวิธี”

นอกจากนี้ผู้นำเครือข่ายหรือแกนนำทางการเมืองต้องเป็นคน เก่งคิด เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการทำงาน และเป็นผู้ที่มีคำถามอยู่ตลอดเวลา “ทำไม” “ทำไมไม่” เพื่อแสวงหาสิ่งค้นพบใหม่ที่ท้าทายในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เก่งเรียนรู้ เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ชอบแสวงหาอยู่ตลอดเวลา ชอบในการเรียนรู้ทั้งจากการอ่าน การฟัง การสังเกต และฝึกฝนทดลองเป็นประจำ เก่งสื่อสาร เป็นผู้ที่มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ชอบสนทนา ชอบเจรจา ชอบชักชวน สื่อสารความหมายได้ตรงใจที่คิดหรือตั้งใจทำให้เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เกิดการกระทำตามได้ โดยสรุปรศ.ดร.วิทยาธรย้ำว่า การเป็นผู้นำเครือข่ายที่ดี ต้องเป็นคนเก่ง คือเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งเรียนรู้ เก่งสื่อสาร และที่สำคัญต้องเป็นคนดี

รศ.ดร.วิทยาธร ย้ำให้ฟังอย่างน่าสนใจในด้านกลยุทธ์การสร้างแกนนำทางการเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากทั้งนี้เพราะหากแกนนำทางการเมืองที่มีคุณภาพสูงอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดเวลา และเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านนโยบาย ความมุ่งมั่นตั้งใจ วิสัยทัศน์การพัฒนา นโยบายต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้แกนนำทางการเมืองยังช่วยรับรู้ข้อมูลที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มการเมืองที่เข้ารักและศรัทธา รวมทั้งยังสร้างกระแสความนิยมระหว่างการหาเสียง การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้สมัครการแก้ไขข้อกล่าวหา ข้อโจมตีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างดี

การสร้างแกนนำที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนการสร้างตัวแทนขายสินค้าที่มีคุณภาพประจำหมู่บ้านประจำตำบลพร้อมขายสินค้าทางการการเมืองตลอดเวลา การดำเนินการพัฒนาแหนนำทางการเมืองจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างแยบยลด้วยกระบวนที่สะท้อนหลักสำคัญ คือ “จริงใจ ให้ใจ จะได้ใจ” เพื่อเป็นกิจกรรมที่จุดประกายความคิดความท้าทาย วิธีการสนุก มีสาระ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ปลุกเร้าจิตใจที่ฮึกเหิม มีความหวัง และพร้อมจะมีสัญญาใจอย่างมั่นคงระหว่างกันที่จะกลับไปปฏิบัติตามแผนงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ