X

แด่คุณครูด้วยดวงใจ “สรรเพชญ บุญญามณี”

()

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครูแห่งชาติ” เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย  “หน้าที่ครูไม่มีวันเกษียณ”การคืนครูให้นักเรียน แก้จน สร้างคน สร้างชาติ

ขอให้กำลังใจครูทุกคน ผมภูมิใจในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม ก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศและนำความรู้กลับมาทำงานแทนคุณบ้านเกิด และร่วมพัฒนาเมือง ครูผมหลายคนแม้เกษียณไปแล้ว แต่ท่านยังทำหน้าที่เพื่อสังคมสงขลาภายใต้กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง “ครูทำหน้าที่ไม่มีวันเกษียณ”ด้วยแรงบันดาลใจของครูต้นแบบ ผมมุ่งมั่นตั้งใจสานงานต่อเพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาเมืองสงขลา คำบอกเล่าถึงความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจในวันครู ของ ผู้นำรุ่นใหม่“สรรเพชญ บุญญามณี” ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จังหวัดสงขลา

จากการลงพื้นในฐานะว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต1 จังหวัดสงขลา มีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองสงขลา ภายใต้ชื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย เมืองสงขลา สมาชิกมาจากตัวแทนเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชมรมคนรักสุขภาพ กลุ่มอาวุโส 56 ซึ่งพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้าราชการครูที่เกษียณ แต่ได้รวมพลังกันทำหน้าที่ด้วยจิตอาสาในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตน พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมืองก้าวสู่ความเข้มแข็งที่ยังยืน

“ผมมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมรับฟัง เพื่อร่วมผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ด้วยพัฒนาคน คนพัฒนาสังคม สงขลาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการศึกษารูปแบบใหม่ ด้วยแนวคิดการยกระดับการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ การเรียนรู้และสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้ความสำคัญการต่อพัฒนาศักยภาพ “จิตอาสา”หรือทรัพยากรบุคคลากร “ครู” ของสังคม ครูแห่งจิตวิญญาณด้วยคุณธรรม จริยธรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายปลายทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน การมุ่งเน้นที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรครู ส่วนสำคัญการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้”

สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาธิปัตย์“นโยบายข้อที่หนึ่ง คือ การสานต่องานที่เราเคยทำไว้   คือ การ “คืนครูให้นักเรียน”  ซึ่งความหมายตรงนี้กินความตั้งแต่การที่เราจะมีการจ้างบุคลากรมาช่วยแบ่งเบาภาระงานหลายๆอย่าง  หลายๆด้านทั้งงานธุรการรวมความไปถึงเรื่องการลดภาระ รวมความไปถึงเรื่องที่จะต้องลดภาระการราย   งานการประเมินต่างๆ พูดไปถึงลดภาระการทำวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เรามองว่าจะสามารถปลดปล่อยทั้งเวลาและกำลังที่ครูสูญเสียไปให้กับคืนมาทุ่มเทเพื่อการศึกษาของลูกหลานของเราได้อย่างแท้จริง

นโยบายข้อที่สอง  เน้นการกระจายอำนาจ  ทั้งนี้ก็คือต้องลงไปถึงระดับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการที่ครู นักเรียน ต้องสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยากร ให้สอดคล้อง กับพื้นที่มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ของท้องถิ่นได้มากขึ้น  ซึ่งการกระจายอำนาจตรงนี้เราบอกว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ครูสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นอย่างมีพลัง

นโยบายข้อที่สาม   เรื่องผลของการตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของครู ซึ่งควรจะสอดคล้องกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง การมีระบบบัญชีเงินเดือนที่สามารถที่จะมีความก้าวหน้า   โดยผูกโยงกับเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของครูซึ่งก็คือการวัดที่การพัฒนาตัวเด็กนักเรียน   จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด  ระบบนี้เข้ามาเราก็มั่นใจว่านอกจากจะทำให้ครูมีแรงจูงใจ มีกำลังใจ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา

นโยบายข้อที่สี่  การมีครูยุคใหม่ และสามารถดึงเอาคนเก่งๆ เข้ามาสู่วิชาชีพครูได้มากยิ่งขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานภายในทั้งหลายเพื่อให้ความสามารถของครูสามารถที่จะถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ประเด็นตรงนี้จะคาบเกี่ยวตั้งแต่ความจำเป็นในเรื่องของทักษะที่สอดคล้องกับยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการปรับเปลี่ยนเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบรอบตัว   เพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ  ไปจนถึงการเปิดช่องทาง และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสนใจและสามารถที่จะเข้ามาเป็นครูระดับวิชาชีพได้

ดังนั้นนโยบายทั้งสี่ข้อ คือการคืนครูให้นักเรียน  คือการกระจายอำนาจ  การเพิ่มผลประโยชน์ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และการสร้างครูยุคใหม่  โดยดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู  เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ อยากนำเสนอเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  เป็นส่วนสำคัญของนโยบายการศึกษา และเป็นส่วนสำคัญของการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะนำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ