X

“สรรเพชญ”ลงพื้นที่รับฟังเสียงเยาวชนพลังร่วมคนรุ่นใหม่พัฒนาสู่ความยั่งยืน

()

การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเยาวชนและเด็กผ่านแนวคิดและมุมมอง “สรรเพชญ บุญญามณี”ว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์เขต 1 จังหวัดสงขลา พบปะรับฟังเสียงกลุ่มเด็กๆ และเยาวชนพร้อมเปิดพื้นที่ทางความคิด พลังร่วมคนรุ่นใหม่พัฒนาสู่ความยั่งยืน

การลงพื้นที่เพื่อพบปะและพูดคุยกับกลุ่มเด็กๆ เยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ปกครองในกิจกรรมวัน เด็ก 2562 ที่ผ่านมานอกจากสัมผัสพบเห็นความสนุกและความสุขของเด็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ยังมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวผ่านมุมมองของเด็กๆ และเยาวชนที่น่าประทับใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม “การพัฒนาเยาวชนและการศึกษา”

“ผมเกิดและโตที่เมืองสงขลา ภูมิใจกับบ้านเมืองของผมที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งการศึกษา ผมมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนามิติด้านการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เมืองที่มีรูปแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว กลุ่ม”สตาร์ทอัพ” Startup ผู้ประกอบการแนวแนวใหม่ที่มีหัวใจเป็นความสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนมีมูลค่ามหาศาลภายในเวลาที่ไม่นาน พร้อมส่งเสริมบทบาทให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด จัดให้มีทำเนียบแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากกลุ่มวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์”

สงขลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับอุดมศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลาหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่มที่มีพลังสำคัญในการมีส่วนร่วมการพัฒนา จากข้อมูลแผนพัฒนาสถิติจังหวัดสงขลา พบที่มีการสำรวจในปี 2554 พบว่ากลุ่มพลังเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง 7 แห่ง มีนักศึกษาทั้งหมด 65,658 ค เป็นนักศึกษาในภาครัฐ 59,995 คน ภาคเอกชน 5,663 คน (ไม่นับรวมมหาวิทยาลัยสาขา)สัดส่วนนักศึกษาภาครัฐ

การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่ความยั่งยืน นั้น คือการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็น เมืองแห่งการเรียนรู้ เพราะสงขลามีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอายุ โดยฺเฉพาะศักยภาพของเด็กเล็กหรือกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนฐานรากที่สำคัญต้องมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ซึ่งการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษาและคุณธรรมจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเยาวชน คือรากฐานและอนาคตของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความสามารถในการเรียนรู้และคุณธรรม จะช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่สำคัญการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทักหนทุกแห่งมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ดังนั้นครู ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศครูจะต้องสามารถสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดพื้นฐานสําคัญสําหรับการคิดขั้นสูงต่อไป การคิดอยางมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองยางมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมินข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่คิดทุกด้านอยางรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดหลักเหตุผลจนได้คําตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด เพื่อนําไปใช้ใน การตัดสินใจประเมินหรือแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเด็ก ทั้ง 7 ด้านจากนโยบายการศึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ 1)สุขภาพดี 2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) มีทักษะ 2 ภาษา 4)มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 5) มีคุณธรรมและจิตสาธารณะ 6) เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 7) มีทักษะชีวิต ประชาธิปัตย์ เรียนรู้เพื่อโลกอนาคต ยกระดับประเทศไทย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ