พิษณุโลกเมืองน่าอยู่เมืองแห่งสุขภาพที่ดี

พิษณุโลกมีการจัดการผังที่ดี มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายด้านการผังเมือง มีความพร้อมก้าวสู่เมืองแห่งสุขภาพ ผู้สูงวัยมีคุณภาพที่ดี เป็นเมืองสีเขียว และพัฒนาขีดความสามารถเศรษฐกิจทางการเกษตรก้าวหน้าที่ยั่งยืน

“ผมมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยเฉพาะการสนับสนุน กระบวนการที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งล้อมได้ และมีความสุขกับการร่วมกันในสังคมมีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อคุณภาพของชีวิตที่ดี” ความมุ่งมั่นตั้งใจ “เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”ผู้ขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่จัดการบ้านเมืองที่ดี ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต1 จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ

แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยที่มุ่งเน้นในด้าน “กระบวนการพัฒนา” เพื่อนำไปสู่สุขภาพและสุขภาวะของประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยพลังเครือข่ายต่างๆ ที่เรียกว่า “พลเมืองพิษณุโลก” ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อยากเห็นความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เมืองพิษณุโลกก้าวไกล ประเทศก้าวหน้า ด้วยการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง การจัดการขยะ ที่สำคัญคนพิษณุโลกต้องสุขภาพดีทั่วหน้า ทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเป็นเมืองออกกำลังกาย เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นที่สีเขียว ทำให้มลพิษในเมืองลดลง ด้วยการรณรงค์ การปลุกจิตสำนึก

เพื่อเป้าหมายสำคัญ“พิษณุโลกเมืองน่าอยู่แห่งความสุข” เมืองที่ผู้คนมีความอิสระและมีส่วนร่วมต่อ­การสร้างบ้านแปลงเมือง พิษณุโลกเมืองน่าอยู่ เป็นแนวคิดที่จะพัฒนาเมือง ทั้งด้านวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม จากการขยายแนวคิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน หน่วยงานทั้งรัฐและภาคเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วยความเข้มแข็งเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยเฉพาะแห่งสุขภาพ เมืองที่มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย ภูมิทัศน์สวยงาม น่าอยู่น่ามอง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จะเห็นได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกมีความได้เปรียบในเรื่องการจัดการผังเมืองที่ดี มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายด้านการผังเมือง หลายฉบับในผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก 2553 ผังเมืองรวมชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558 รวม 9 ผัง เช่น ผังเมืองรวมชุมชนนครไทย ผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม ผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง ผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด ผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านใหม่ ผังเมืองรวมชุมชนวังทอง ผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุ่ม

และผังเมืองรวมที่ยังอยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ผังเมืองรวมชุมชนชาติตระการ ผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ ผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม และชุมชนในผังเมืองรวมจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการวางผัง คือ ชุมชนทรัพย์ไพรวัลย์ ชุมชนหนองพระ อีกทั้งมีการวางผังพัฒนาพื้นที่ โดยการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ บริเวณพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลกตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรัฐบาล มีการบรรจุแผนงานและโครงการต่างๆ ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

“คนพิดโลกให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย มีกลุ่มเครือข่ายการออกกำลังกายหลากหลาย และกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาก  ผมตั้งใจพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นเป็นแห่งสุขภาพ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็นไปตามแนวทางของเมืองสีเขียว รวมถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทางการเกษตร การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การจัดการขยะ พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  ให้สมกับคำว่า “พิษณุโลกเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิตที่ดี”อย่างสอคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ