X

ลดปัญหาสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต

“เศรษฐา”ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 1 พิษณุโลกพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ต่อเนื่องปีเก่า-ใหม่เดินสายด้วยพลังบุญสร้างศรัทธาร่วมขับเคลื่อนลดปัญหาสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต พลังร่วมพัฒนาพิษณุโลกก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า

“ให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาผ่านกิจกรรมต่างๆปรับปรุงและพัฒนาสังคม เพื่อสร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ความมุ่งมั่นและและตั้งใจของ “เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”

การเปลี่ยนของสังคมในยุคปัจจุบันด้วยค่านิยมใหม่ ๆ ส่งผลและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆที่ “พลเมือง”ต้องรวมพลังร่วมมือทุกภาคส่วนลดปัญหาสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต ประการแรกลดปัญหาความยากจน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท ขยายการคมนาคมขนส่ง  พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพของประชากร

ประการที่สองลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรับผิดชอบควรช่วยกันแก้ไขปัญหา ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม อบรมสั่งสอนและให้ความรัก ความอบอุ่น และรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ประการที่สาม ลดปัญหายาเสพย์ติด ให้วามรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด ร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิดจัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด ประการที่สี่ปัญหาโรคเอดส์ ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรคเอดส์ให้กับประชาชน ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ระมัดระวังการติดเชื้อโดยทางสายเลือด

ประการที่สำคัญคือปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้อง“ปลุกจิตสำนึก”ให้การศึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคมทั้งในด้าน อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย พร้อมวางนโยบายการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญต้องลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอย่างจริงจัง

ลดปัญหาสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นความท้าทายที่ผู้นำยุคใหม่ให้ความสำคัญในมิติการพัฒนาด้านสังคมอย่างจริงจัง และมีความต่อเนื่องด้วยการออกกฏระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์ ให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการให้ดีขึ้น

การลงพื้นที่ของ เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 1 พิษณุโลกพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีเก่า-ใหม่ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมไหว้พระทำบุญและกิจกรรมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ สร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมสร้างความอบอุ่นด้วยร้อยยิ้มกำลังใจที่เปี่ยมสุขลดปัญหาสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต พิษณุโลกก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ