X

“บริการประชาชนด้วยใจ” อบจ.สงขลายุคใหม่ ติวเข้มมุ่งสู่การเป็นพนักงานมืออาชีพ

“ผู้ที่จะทำงานด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวใจการให้บริการ เพราะทำให้ผู้อื่นมีสุขและตนเองก็เกิดสุขด้วย  บุคคลากรอบจ.สงขลาเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทำหน้าที่ดูแลและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ เมื่อทำด้วยใจมีทัศนคติที่ดีจะมีความสุขในการทำงาน การปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้รู้จักและเข้าใจในองค์กร ตระหนักและมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ด้วยความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียว เสมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อร่วมบูรณาการ แก้ปัญหาและพัฒนาด้วยองค์ความรู้และความเข้าใจ คนในองค์กรต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ”

คำกล่าวอย่างมุ่งมั่นของนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร อบจ.สงขลาองค์กรบริการสาธารณะแบบยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารภายใต้การนำของ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร กิจกรรมอบรมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง จากหลักสูตร กลยุทธ์การทำงานร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ โดย กองการเจ้าหน้าที่ นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน หลักสูตรการอบรมหลากหลายกิจกรรม เช่น หลอมรวมใจสู่ความเป็นเลิศ คุณลักษณะพนักงานอบจ.สงขลา ยุคใหม่ ปรับ Mindset เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เข้มแข็ง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมพลังพัฒนาการบริหารให้เป็นเลิศ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่องานที่มีประสิทธิผล

“หลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผน แนวทางการทำงานในองค์กร การปรับทัศนคติแนวคิดให้เกิดความรักสามัคคี และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์กร วิทยากรการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.กานต์  บุญศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสาขานิเทศศาสตร์ และในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น กล่าวอย่างน่าสนใจว่า องค์กรจะก้าวสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อวิเคราะห์ตนเอง ระบบงาน โครงสร้างการบริหาร วิธีการ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหาข้อบกพร่อง และจุดอ่อนในทุก ๆ ด้าน ทุกคนจะต้องตระหนักในจิตใจตลอดเวลาว่า เรายังไม่ดีพอและเราต้องการปรับปรุงให้ดีกว่า การปรับปรุงที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการปรับปรุงที่ตัวพนักงานเอง เพื่อมุ่งสู่การเป็น พนักงานมืออาชีพ ในทีมงานที่มีคุณภาพ

การพัฒนาความพร้อมในงานบริการที่ดีแก่ประชาชน การทำงานเป็นทีม หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ระหว่างกัน การทบทวนกระบวนการการเป็นพนักงานมืออาชีพ เป็นคนเก่งและคนดี การปลูกฝังการมองอนาคตในองค์กร  เป็นกระบวนการในการวางแผนองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นจากการคิดภาพฉากทัศน์ หรือ scenario เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือเผชิญความท้าทายต่างๆ ของสังคม”

ความเข้มแข็งขององค์กร ภายใต้ความรู้สึกเป็นเจ้าของอบจ.สงขลาร่วมกัน ก้าวสู่องค์กรบริการสาธารณะแบบยั่งยืน “รวมพลังร่วมสร้างสุข”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ