X

“ไพเจน” สร้างพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

“ไพเจน”สร้างพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อน อบจ.สงขลาบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ปลุกจิตสำนึกการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน มั่นใจสงขลาเมืองต้นแบบ

องค์การบริหารจังหวัดสงขลา ภายใต้การนำของนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร นำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินงานครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล

“ในยุคดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงาน อบจ.สงขลา ให้ความสำคัญการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการทำวิจัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. ทำหน้าที่การขับเคลื่อนที่สำคัญ”

นายไพเจน ย้ำว่าล่าสุดอบจ.สงขลามีพนักงานจ้างที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 65 ท่าน ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้รับการอบรม พร้อมทั้งได้รับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการบริการสาธารณะ การแนะนำให้รู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงระเบียบ ข้อกฏหมาย นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่อการรักษาระเบียบ การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน ซึ่งมั่นใจในพลังคนรุ่นใหม่จะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ภายใต้แนวคิด เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลัง ร่วมสร้างสุข คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภายในองค์กรระหว่างประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ

นายก อบจ.กล่าวว่าการบริหารจัดการเมืองแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากการบริหารจัดที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่แก่บุคคลากร ให้ความสำคัญกับประชาน และภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน ในรูปแบบเครือข่ายแบบบูรณาการพลังการพัฒนาแบบยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ