X

ทม.ทุ่งสงเปิดตัว“ Application Thungsong City”ภายใต้แนวคิด“ร่วมเดินหน้าสร้างเมือง”

ทุ่งสง-เทศบาลเมืองทุ่งสงเปิดตัว“ Application Thungsong City” ร้อมเปิดเวทีสื่อสารทุกภาคส่วนร่วมสื่อสารนโยบายพัฒนาเมืองทุ่งสง ปี 65 ภายใต้แนวคิด“ร่วมเดินหน้าสร้างเมือง”ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หลังกวาดรางวัลร่วมแห่งความภาคภูมิใจท่วมท้น

การบริหารเมืองผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่นับว่ามีความสำคัญผมได้รับโจทย์จากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงทรงชัย วงษ์วัชดำรงพัฒนาองค์กรยุคใหม่ ให้บริการประชาชนทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง  พัฒนาการสื่อสารและศูนย์กลางระบบข้อมูลข่าวสาร องค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จึงได้เตรียมการ ออกแบบ ทดลองใช้ และประเมิน ในช่วงการพัฒนาและทดลองใช้พบว่าได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แอปพลิเคชั่นทุ่งสงซิตี้  หรือ Application  Thungsong City” เป็นอย่างดีรศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้คิดค้นวิจัยและพัฒนา Application Thungsong City และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าว

รศ.ดร.วิทยาธร ย้ำว่าข้อมูลจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เฉพาะแอปพลิเคชั่นเท่านั้น แต่ระบบการจัดข้อมูลร่วม แบบบูรณาการ ระหว่างสำนัก กองต่างๆ โดยเฉพาะกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กลไกลสำคัญที่มีบทบาทการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีหน่วยงานที่เข้ามาใช้ร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ร่วมคิด ร่วมพัฒนาและเกิดประโยชน์ร่วมกัน เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยน การสื่อสารเพื่อความรู้ การสื่อสารบริการ สื่อสารแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ

“ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองทุ่งสง กับผลงานและความภาคภูมิใจร่วมจากรางวัลที่ได้รับเพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงทุกคน รางวัลเชิงประจักษ์ที่ได้รับล้วนมาจากการประเมินชี้วัดคุณภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสงภายใต้การนำของคณะผู้บริหาร หัวหน้ากอง ฝ่ายต่าง ๆ  โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 6 แห่ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนเมืองทุ่งสงทุกคน รับผิดชอบร่วมกันด้วยความมุ่งมุ่นและตั้งใจ ในปีนี้รางวัลที่ได้รับที่สำคัญอันดับ 1.รางวัลอาเซียนประเภทการการจัดการน้ำ 2.รางวัลเลิศรัฐร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนวัตกรรมสร้างรายได้ 3 รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม 4 รางวัลพระปกเกล้า ที่ได้รับการประเมินและมั่นใจว่าได้รับรางวัลพระปกเกล้าอย่างแน่นอนและรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

นายทรงชัยย้ำว่าตลอดระยะเวลาการพัฒนาเมืองทุ่งสงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน” หรือ “ทรัพยากรบุคคล” เป็นอันแรก การพัฒนาคน เพื่อพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดที่กำหนดไว้ นั่นคือ การศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม

“ผมให้ความสำคัญการพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง บุคลากรเทศบาลทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง รู้จักแก้ปัญหา และลงมือทำ เพื่อให้งานบริการ งานที่รับผิดชอบ ก้าวไปข้างหน้า การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรจึงสำคัญต้องได้รับการพัฒนาทุกระดับ งานบริการ งานที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ การจัดการขยะ การปลุกย่านอาคารเก่าบ้านพักรถไฟฟื้นวิถีชุมทางรถไฟให้มีชีวิตชีวา และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างครอบคลุม ในปีหน้ามุ่งเน้นพัฒนาองค์กรด้วยระบบการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์การพัฒนาความสามารถของเทศบาลเมืองทุ่งสงในการเลือก สรรหา เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น การเปิดตัว Application Thungsong City อย่างเป็นทางการในวันนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการสื่อสารนโยบายการพัฒนาเมืองแก่เครือข่ายผู้นำของเทศบาลเมืองทุ่งสง ความเข้มแข็งของเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การพัฒนาเทศบาลเมืองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอนาคตข้างหน้าการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ เป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้บรรลุเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายร่วมรับผิดชอบและยอมรับผลการพัฒนาเมืองภายใต้ความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ