X

มสธ.รุกหลักสูตร“Hybrid Warfare” ยปส.รุ่น 3 รับมือสงครามไซเบอร์

นนทบุรี- มสธ.รุกรูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูง เปิดหลักสูตรการจัดอบรม “Hybrid Warfare” ยปส.รุ่น 3 พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมรับการบริหารองค์กรยุคใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแลงในยุคดิจิทัล

การแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันสงครามจิตวิทยาบนโลกดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ยปส. รุ่น 3 (Strategist and Psychological warfare and Defense) ประสบความสำเร็จไปด้วยดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทัองถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานหลักสูตรยุทธศาสตร์การป้องกันสงครามจิตวิทยาบนโลกดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูง-ยปส.(Strategist and Psychological warfare and Defense) ในฐานะประธานเปิดงานแถลงข่าว การอบรมหลักสูตร Hybrid Warfare ยปส.รุ่นที่ 3 เป็นการเปิดอบรม มีผู้บริหารระดับสูงจาก หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าอบรมในสัดส่วน 60-40 รวม 100 ท่าน

โดยมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร เข้าร่วมเป็นเกียรติ ดร.พิสิฐ เหตระกูล,อาจารย์อิทธิ กวีพรสกุล กรรมการและที่ปรึกษา.,ผศ.ดร.สิปปกร ลิ่วตระกูล รองประธานโครงการ และผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ชุมพล ชัยวัฒน์ รองผู้อานวยการหลักสูตรและนายทะเบียน อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล รองผู้อานวยการหลักสูตรส่วนงานวิชาการ อาจารย์ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ผู้อานวยการส่วนพัฒนาธุรกิจ และภาพลักษณ์องค์กร , ผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ ,ผศ.ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย ,ผศ.ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ,พลอากาศตรี หญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล , ดร.ไพศาล สุขปัญญา,ดร.สมนึก เพชรช่วย ,อาจารย์ชุติกาญจน์ ปาระมี ,อาจารย์วรวุฒิ ชิระนุรังสี ,อาจารย์ธัญญรัตน์ ชนะจน, อาจารย์นันทพล วงศ์เรืองวิศาล ,อาจารย์ชาญชัย กิจเจริญ,อาจารย์จันทวรรจ์ หรรษาภิรมณ์โชค คณะกรรมการบริหาร

“ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันเกิดจากเทคโนโลยี หรือถูก Digital Disruption Hybrid Warfare สงครามคงไม่ได้รบกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ อย่างเดียวอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่ซับซ้อนการวางแผนอย่างแยบยล อาวุธชีวภาพ ไวรัส COVID-19 อาจไม่ใช่เรื่องแรก แต่มันคือตัวอย่างและอีกมากมายที่จะตามออกมา ข่าวลวง Fake News การสร้างกระแสโดยเฉพาะผ่านช่องทาง Social Media การปลุกกระแสโดยผ่านเงื่อนไขที่แยบยล

การสร้างภาวะกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การสร้างประเด็นทางสังคมเพื่อต่อรอง เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมและหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีสิทธิหรือไม่ แต่อยู่ที่ปลายปากกา การสมรู้ร่วมคิด Conspiracy เพื่อก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน การแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการที่ฉ้อฉล และอีกหลากเรื่องราว ในมิติ ที่ร้ายกาจของมนุษย์ มันพร้อมจะก่อตัวเป็นสงครามเงียบ ได้ทุกเมื่อ โลกจึงต้องเตรียมรับเรื่องมิติที่ต่างจะมี ฮีโร่ หรือไม่ นั้นไม่สำคัญ เพราะหากคุณรู้ และเท่าทันมัน ใครคนนั้น ก็เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพของโลกนั้นได้เช่นกัน มุมมองกับมุมที่ต้องมอง จะสวยงามเสมอ หลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันสงครามจิตวิทยาบนโลกดิจิทัล สาหรับผู้บริหารระดับสูง คือคำตอบ” รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กล่าวอย่างน่าสนใจ

ประธานหลักสูตร ยปส. ย้ำอย่างน่าสนใจว่ายุคปัจจุบัน สนามรบเป็นไซเบอร์ เรียกว่าสงครามไซเบอร์ ใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที ความเสียหายประมาณค่ามิได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเปิด ที่เร่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศมองความสำคัญเรื่อง จึงเปิดหลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล สาหรับผู้บริหารระดับสูง Hybrid Digital Warfare รุ่นที่ 3 ขึ้น มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ประการแรก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน Hybrid Warfare อย่างเท่าทันสถานการณ์โลก  ประการที่สองเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักความผูกพัน(Rapport)อย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องยาวนาน ประการที่สาม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเป็นผู้นำที่สามารถนำองค์กรสมัยใหม่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน ประการที่สี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะ 5 ส. คือ สร้าง สรรค์ สนุก สุข และสันติ และประการที่ห้าเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างองค์ความรู้และต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ