X

“รวมพลังร่วมสร้างสุข” พลังพัฒนาสงขลา

สงขลา-“รวมพลังร่วมสร้างสุข” แนวคิด ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) “ไพเจน มากสุวรรณ์” ด้วยเครือพลเมืองลงลุยพื้นที่ต่อเนื่อง สู้ศึกเลือกตั้งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอาชีพต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา  หวังสร้างเครือข่ายพลเมืองท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาพัฒนาสงขลา เมืองแห่งความสุขแบบยั่งยืน

“การลงพื้นที่ของผมในทุก ๆ วันเพื่อพบปะเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผมมั่นใจในเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชน ด้วยพันธกิจสำคัญ “รวมพลังร่วมสร้างสุข”ได้รับการตอบรับจากการเปิดตัวการปราศรัยครั้งแรกที่บ้านเกิด ที่อำเภอสิงหนครจากพี่น้องประชาชนอย่างเนื่องแน่น ตลอดจนเสียงตอบรับจากประชาชนและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายผู้นำศาสนา จากลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยความอบอุ่น ผมพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้านำประสบการณ์ ความรู้ความาสามารถขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาสงขลาบ้านเกิดอย่างเต็มที่”

นายไพเจน มากสุวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ชนิดเกาะติดทุกวันว่า การลงสัมผัสพื้นที่ได้รับฟังปัญหา พร้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ซึ่งมั่นในความพร้อมการขันอาสาทำหน้าที่ของตนเพื่อพัฒนาสงขลาบ้านเกิด ในฐานะลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา “คนบนคาบสมุทรสทิงพระ” การทำงานเป็นทีม ด้วยทีมที่เข้มแข็งของว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สอ.บจ.) ทีมคุณภาพ ตลอดจนความมุ่งมั่นตั้งใจ รักแผ่นดินเกิด เครือข่ายภาคประชนกลุ่มต่าง ๆ ตอบรับให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่น ยืนยันความพร้อมเต็มที่ ทั้งทีมคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ทำงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะ อนุกรรมการด้านลดการสูญเสียของน้ำประปา การประปานครหลวง ประสบการณ์จากการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมชลประทาน ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด เมื่อปี 2558-2559 และกิจกรรมการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ซึ่งได้รับความไว้วางใจเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ขันอาสา

และมั่นในความสามารถจากประสบการณ์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน และอดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่คลุกคลีกับการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งการบริหารจัดการน้ำหลาก-น้ำแล้ง หัวใจสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางสายการเมืองท้องถิ่น ด้วยจุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาพัฒนาพื้นคาบสมุทรสทิงพระ บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ความตั้งใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มทะเลสาบสงขลา

“การลงพื้นที่แต่ละแห่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกกลุ่ม ทุกอาชีพขันอาสาร่วมทีมอย่างเต็มที่ ที่สำคัญได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ เรื่องใดที่ผมสามารถประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนได้จะขันอาสาทำทันที  ”

นายไพเจน กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะ และเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พร้อมเครือข่ายทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สอ.บจ.) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหา ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาแต่ละพื้นที่ร่วมกัน โดยเฉพาะจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจากอาชีพต่าง ๆ เช่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง ในพื้นที่ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนขี้เหล็ก จำกัด การเกาะติดชุมชนทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาด้านอาชีพ ที่สามารถสร้างงานเพื่อสร้างรายได้ในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงการวางแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาหลายแนวทางครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกมิติ ทั้ง 16 อำเภอ โดยเรื่องหลักคือมุ่งมั่นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายได้ การมีงานทำในยุคดิจิทัล การลงพื้นที่ช่วยให้แนวทางและกรอบแนวคิดการพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุด

นายไพเจน ย้ำถึงความตั้งใจในเส้นทางสายเมืองพร้อมเปิดเผยถึงแนวคิดการตัดสินใจทางการเมืองครั้งนี้ด้วยเหตุผลสำคัญ 4 ประการ ประการแรกจากปัญหาของประชาชนความเดือดร้อน จึงเห็นช่องทางและโอกาสการพัฒนาสงขลาให้ก้าวหน้าก้าวไกลได้  ประการที่สอง ด้วยความรู้ความสามารถของจึงเชื่อมั่นในการทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการทำงานที่ไม่แบ่งพรรค ไม่แบ่งพวก  แต่รวมเป็นพวกเดียว คือ พวกเราชาวสงขลา รวมทั้งตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต งบประมาณทุกบาทถึงประชาชนเต็ม ๆ ประการที่สามเกิดที่สงขลา สงขลาได้หล่อหลอมให้สำนึกรักแผ่นดินเกิด ต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด จึงเต็มใจรับใช้ชาวสงขลา ร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกัน และประการที่สี่มีพันธมิตรที่ดีในการทำงาน ไม่โดดเดี่ยว เพราะมีผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเป็นผู้ร่วมพัฒนาจังหวัดทั้งเสนอความต้องการ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือกัน ที่สำคัญมีครอบครัวเป็นกำลังใจเคียงข้าง เหตุผลผลทั้งหมดนี้จึงตัดสินใจในการลงสมัครทางการเมืองครั้งนี้เพื่อสงขลาท้องถิ่นบ้านเกิดอย่างเต็มที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ