นิเทศฯ มสธ.คว้ารางวัลชนะเลิศการสร้างนวัตกรรม โมไบล์แอปพลิเคชันการเรียนการสอน

นนทบุรี-“ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้”แนวคิดสำคัญที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนสามารถเรียนผ่านสื่อการสอนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบน internet แผ่น CD ทางโทรทัศน์ หนังสือ ด้านสาขานิเทศศาสตร์ยุคใหม่คว้ารางวัลการสร้างนวัตกรรมโมไบล์แอปพลิเคชันการเรียนรู้ เพื่อรองรับโลกยุคใหม่แห่งดิจิทัล

ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่กับรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการคิดค้นและพัฒนาสื่อและหลักสูตร การเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้ง ของคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชล่าสุด รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองการปกครองท้องถิ่น สาขานิเทศศาสตร์  (อดีตรองอธิการบดีและคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มสธ.) และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม กับรางวัลชนะเลิศในการอุทิศตัวเองเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา คน ชุมชน สังคม โดยเฉพาะ การพัฒนา“คน” ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ เพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กับรางวัลชนะเลิศการสร้างนวัตกรรมโมไบล์แอปพลิเคชันด้านการเรียนการสอน สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เหนือความภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับนั้น คือความสำเร็จในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่แก่ผู้เรียนได้อย่างทันสมัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ติดตั้งง่าย ใช้ง่าย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีโอกาสและใช้เป็นช่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนักศึกษานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ

รศ.ดร.วิทยาธร เล่าถึงที่มาของแนวคิดการจัดทำโครงการโมไบล์แอปพลิเคชัน “INNOCOM STOU.Learn together”อย่างน่าสนใจว่า หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา คน ชุมชน สังคม โดยเฉพาะ การพัฒนา“คน” ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ในการเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการจัดทำโมไบล์แอปพลิเคชัน “INNOCOM STOU.Learn together”ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกล ในหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบโมไบล์แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการด้วยการฝึกอบรม และที่สำคัญเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตรทางการไกลผ่านการมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโมไบล์แอปพริเคชั่น INNOCOM STOU.Learn together

รศ.ดร.วิทยาธร ย้ำว่าแอปพลิเคชัน INNOCOM STOU.Learn together ออกแบบให้ตอบสนองประโยชน์การใช้ทั้งสาระ ความรู้และช่องทางในการเข้าถึงด้วยสมาร์ทดีไวซ์ รวมทั้งเป็นนวัตกรรมิ่งประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่นำมาใช้ในการเสริมเติมเต็มในระบบสื่อการเรียนการสอนเดิมของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ที่จัดทำขึ้นมีแนวคิดหลักคือ “Anytime Anywhere Any Device”ติดตั้งง่าย ใช้ง่าย สามารถติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ บทเรียนประเภท e-book คลังเอกสาร คลังคลิป รายละเอียดหลักสูตร คณาจารย์ ช่องทางส่งการบ้าน ประกาศข่าวสารต่าง ๆ

INNOCOM STOU.Learn together สะท้อนภาพลักษณ์ของหลักสูตรในการมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้า และได้ผ่านการใช้งานมากแล้ว โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมในประเด็นการสื่อสารระหว่างหลักสูตรและนักศึกษา ถึงร้อยละ 83.38 และประโยชน์โดยรวมในประเด็นการเรียนการสอนของหลักสูตรถึงร้อยละ 100 การพัฒนาการเรียนรู้แห่งคุณค่าอันสำคัญ

“ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้”มสธ.ทางเลือกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนได้หลากหลายช่องทาง ล่าสุดสาขานิเทศศาสตร์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา ทั้งนี้เห็นว่า  เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ภูมิทัศน์ด้านการสื่อสารและบรรทัดฐานทางสังคมเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือการสื่อสารกับผู้อื่น ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศจำนวนมหาศาล อยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และอยู่ในโลกที่เปิดโอกาสให้เราสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสรรค์สร้างและเผยแพร่แนวคิดได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  โดยเฉพาะแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคม เพื่อก้าวสู่สังคมที่น่าอยู่”

การจะเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ในยุคดิจิทัลนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องมีทักษะและความรู้ดิจิทัล ลำพังแค่เพียงการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นไม่เพียงพอ การมีทักษะในการค้นหาข้อมูลค้นหาแหล่งการศึกษาที่น่าเชื่อถือได้ที่ไหน และรู้จักเครื่องมือการเรียนรู้ การทำกิจกรรมสื่อสารพัฒนาชุมชน และสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์จากเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับคนในชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

โลกยุคใหม่ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถีการทำงาน ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะ   ของตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนสามารถเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ยุคใหม่  หรือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าได้ ด้วยประสิทธิภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ

ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ มีสมาร์ทโฟนเกือบทุกคน รวมถึงการที่รัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้เข้าถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งความรู้และให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอีกหลายมิติทั้งในด้านประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นโอกาสและความท้าทายที่สังคมไทยจะต้องเผชิญ และต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับโอกาสที่จะเข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก รูปแบบการเรียนรู้ต้องมีการปรับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ