X

“ทวีรัตน์” ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่มอบทุนสร้างโอกาสเด็ก-เยาวชน

ตรัง-“ทวีรัตน์” ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมพลังร่วมเครือข่ายสร้างพื้นที่แห่งการให้โอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิด “การให้โอกาสทางการศึกษาคือการให้ที่ยิ่งใหญ่”มุ่งมั่นสร้างเมล็ดพันธ์รุ่นใหม่ก้าวสู่พลเมืองตรังที่เข้มแข็ง

นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขต 3 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเปิดเผยให้ฟังถึงแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างน่าสนใจว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและทักษะแห่งอนาคต หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย ต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญการพัฒนาด้านการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคน เป็นการพัฒนาสังคมแห่ง “พลเมือง” สร้างคนเพื่อก้าวไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยองค์ความรู้และความเข้าใจ กิจกรรมการมอบทุน จึงเป็นการส่งมอบโอกาสการเรียนรู้

การส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้ นับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะการมอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ และเยาวชนที่มีข้อจำกัด

การเรียนรู้ในระบบ และการเรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อใด ๆ ไปสู่บุคคล  เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์  พัฒนาให้มนุษย์ได้เติบโตทั้งทางด้านสมอง  สติปัญญา  ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการพัฒนาศักยภาพ

“เด็ก ๆ และเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ เรียนดี มีความประพฤติดี จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกคน และขอให้ภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้และให้ระลึกอยู่เสมอว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีอาชีพที่มั่นคงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ สามารถดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  เด็ก ๆ และเยาวชนเหล่านี้คือกำลังสำคัญของสังคม เสมือนต้นกล้าเล็กที่พร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ