ถอดบทเรียนการสื่อสารผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินของเทศบาลเมืองทุ่ง นิเทศศาสตร์มสธ.จับมือเทศบาลเมืองทุ่งสงขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายการสื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้จากกระบวนการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ภายใต้กิจกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายการสื่อสารเทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งมีสถาบันการศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กร ทีมบริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จากกองต่าง ๆ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงสื่อมวลชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอทุ่งสงเข้าร่วมเปิดกิจกรรมและร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เปิดกิจกรรมด้วยชุดสื่อสารการแสดงของนักเรียน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลการศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์ เมืองชุมทาง

จากนั้นเป็นกิจกรรมจากตัวแทนผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  4 คน ประกอบด้วย นางเสาวภา อินสุวรรณ นายสุจินต์ สมทรง นางอนงค์ เกื้อภักดิ์ และนายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล เปิดแนวคิดร่วมแสดงพลังการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองทุ่งสง สะท้อนเรื่องราวให้ฟังถึงแนวนโยบายการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ยืนยันการพัฒนาภายใต้แนวคิดร่วม การศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วมเดินทางมาถูกทางแล้วเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบและยอมรับผลการพัฒนาเมือง ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน

ขณะที่ทีมบริหารซึ่งทำหน้าที่กำกับงานการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยทีมรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล นายธนคม เจริญฤทธิ์ นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ ได้ร่วมกันกล่าวรายงานผลการดำเนินงานแต่ละด้านอย่างครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พร้อมมุ่งมั่นรวมพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างต่อเนื่อง

และการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ภายใต้หัวข้อ “การต่อยอดในการสร่างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยเปิดให้เครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักภามจากผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการสื่อสาร จากนั้นได้ทำสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่ความก้าวหน้าที่ท้าทาย

ในการเริ่มต้นกิจกรรมสิ่งสำคัญคือองค์ความรู้ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากการสื่อสารผลการดำเนินการในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมิได้มีความหมายแค่การใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านั้นแต่รวมถึงการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองการปกครองท้องถิ่น สาขานิเทศศาสตร์  (อดีตรองอธิการบดีและคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มสธ.) และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการสื่อสารผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน หรือผลการดำเนินงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาท้องถิ่นหรือตามที่หาเสียงและรับปากกับประชาชนไว้ว่าจะดำเนินการ หรือตามภารกิจหน้าที่ แล้วยัง

ถอดบทเรียนในกระบวนการสื่อสารโดยผู้บริหาร ทีมบริหาร และตัวแทนภาคประชาชน ในฐานะผู้สงสาร มีเนื้อหาสารที่สำคัญคือผลการดำเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดำเนินการ ซึ่งในวันนี้การสื่อสารผ่านกิจกรรมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยตรง และเป็นการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อการแสดง และสื่อใหม่ในสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงและครอบคลุม และได้รับความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร การบูรณาการ การสื่อสารการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น โครการพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงาน การวิจัยเพือการพัฒนา การทำงานร่วมสถาบันการศึกษา ภาคประชาชนเครือข่ายต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเข้มแข็งที่ยั่งยืน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ