X

เผยผลมสธ.โพลล์“ปลดล็อคเพื่อผ่อนคลายมาตรการโควิด-19”

 นนทบุรี-ผลสำรวจมสธ โพลล์ ปลดล็อคมาตรการcovid-19 พบประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเดินทางทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไม่ต้องถูกกักกัน และการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการเปิดห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศมีมาตรการควบคุม  ขณะความเห็นควรผ่อนคลายให้สายการบินระหว่างเข้าออกประเทศไทยได้โดยมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  และใบรับรองแพทย์แบบ “Fit to Fly”กลับพบว่าเห็นด้วย ไม่แน่ใจมีจำนวนน้อยเพียงร้อยละ 05.48 และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยมีจำนวนมากถึงร้อยละ 76.31 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการ มสธ. โพลล์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม (STOU POLL) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 82/2563 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16,144 คน เป็นชาย 8,558 คน (53.01%) หญิง 7,586 คน (46.99%) เกี่ยวกับ “การปลดล็อคเพื่อผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” ผลการวิเคราะห์ดังนี้

หลังวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เห็นควรผ่อนคลายโดยให้ประชาชนสามารถเดินทางทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไม่ต้องถูกกักกัน 14 วัน เห็นด้วย ร้อยละ 82.30 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.48  และไม่แน่ใจร้อยละ 03.22 และ. หลังวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ และหลังวันที่ 18 ในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการเปิดห้างสรรพสินค้าแห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น พบว่าเห็นด้วย ร้อยละ 80.23 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.25 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 05.51

และในขณะที่ผลสำรวจหลังวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เห็นควรผ่อนคลายให้สายการบินระหว่างเข้าออกประเทศไทยได้โดยมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  และใบรับรองแพทย์แบบ “Fit to Fly”พบว่า เห็นด้วยมีเพียง ร้อยละ 18.21 ไม่เห็นด้วย มีมากถึงร้อยละ 76.31 ในขณะที่ไม่แน่ใจ มีเพียงร้อยละ 05.48 เท่านั้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ