พัฒนาอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง-แก้น้ำท่วม

ทม.ทุ่งสงบูรณาการร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำหลากจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางขยายผลความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนบริหารจัดการที่ดิน และน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ

ภัยแล้ง และน้ำท่วม-น้ำหลากเป็นปัญหาเรื้อรังของพื้นที่อำเภอทุ่งสง โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพราะพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวน้ำหลากบริเวณเชิงเขา ความเอียงลาดทำให้กระแสน้ำไหลเร็ว ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีลำคลอง 4 สายไหลจากทิศเหนือไหลผ่านเมืองและเลียบเมือง แล้วไหลไปรวมกัน

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาด้าน “การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ” จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ เป็นอีกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และตามแนวทางขยายผลความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนบริหารจัดการที่ดิน และน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ ที่ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เปิดเผยว่า การพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงานที่สำคัญ เป็นการทำงานร่วมที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ขับเคลื่อนบูรณาการตามยุทธศาสตร์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม ร่วมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

“ร่วมคิด ร่วมแก้ไข” เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังหีบ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังหีบซึ่งเกิดจากความต้องการของท้องถิ่น โดยราษฎรได้รวมตัวกันกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังหีบด้วยการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำและฝาย ตามความเหมาะสมและการยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยกรมชลประทานได้ศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นฐานความเหมาะสมในทุกด้าน และผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้ว

มีหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันคือกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้เพื่อดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 รวม เวลา 5 ปี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ อำเภอทุ่งสง และ อำเภอนาบอน ไม่ให้ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำใช้ผลิตน้ำประปา ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องเมืองทุ่งสง และพื้นที่ใกล้เคียงจากความร่วมมือเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานภายใต้กลไกลระดับพื้นที่เป็นการขยายฐานการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น ชุมชนให้กว้างขวางในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในระดับพื้นที่ การพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม-น้ำหลากเป็น เป็นวาระสำคัญของท้องถิ่นต้องบริหารจัดการ เพื่อความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น