“ทุ่งสงเมืองน่าอยู่”ความภูมิใจเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นครศรีธรรมราช-“ทุ่งสง”เมืองสีเขียวด้วยแมกไม้ และอากาศสดชื่นท่ามกลางขุนเขา ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยเสียงอันดังฟังชัดด้วยความจริงใจเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนนี่คือเสน่ห์ การพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดของผู้บริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนความสำเร็จจากพลังเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยผลงานการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองน่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ความสำเร็จที่น่าสนใจ

“การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ กับการสาธารณสุขมูลฐาน มีความเกี่ยวพันกันแนวแน่น ทั้งนี้เพื่อสุขภาพ สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือการเสริมสร้างพลังของชุมชน ความตั้งใจของผมเพื่อดูแลความเป็นอยู่พี่น้องชาวทุ่งสงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมือง พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสวนสาธารณะ ทั้งถ้ำตลอด สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สวนพฤกษาสิรินธร เกาะกลางถนนและสวนหย่อมทั่วทั้งเมือง เพื่อทุ่งสงเมืองน่าอยู่”

ความมุ่งมั่นและตั้งใจของนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จากการเปิดเผย และบอกเล่าถึงผลการดำเนินงานเพื่อ “เมืองน่าอยู่” หรือ “เมืองแห่งต้นไม้” จากการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญต่อการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้เก่า การณรงค์การสร้างจิตสำนึกอย่างรู้คุณค่าในกลุ่มของเด็กเยาวชน และทุกเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพยายามของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงและความตั้งใจของชาวทุ่งสงที่ต้องการให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองทุ่งสงได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่ดี ผลการดำเนินงานหลายโครงการจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จล้วนเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมธนาคารต้นไม้ กิจกรรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมปั่นจักรยาน เดินรณรงค์ ลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน ปลูกหญ้าแฝก   กิจกรรมศึกษานิเวศวิทยาคลองท่าแพ

นอกจากนี้บางกิจกรรมยังใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  เพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้สู่เยาวชน จัดรูปที่ดินอย่างง่ายเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์คลองท่าแพและป้องกันบรรเทาน้ำท่วม  การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้ว  เทศบาลเมืองทุ่งสงยังได้ขยายผลการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

“ความสำเร็จจากผลการดำเนินงานด้วยการบริหารงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกประเด็นการพัฒนาเมืองทุ่งสงได้ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรู้สึกหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ