X

ทุ่งสงบูรณาการร่วมวางรากฐานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชุมชน

นครศรีธรรมราช-เทศบาลเมืองทุ่งสง เผยความสำเร็จการให้บริการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นด้วยผลการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตจากกลยุทธ์การบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชน พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกรูปแบบเพื่อเมืองทุ่งสงอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน

การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองทุ่งสงภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมทีมบริหารด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่น่าสนใจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมสุขภาพ โดยทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ให้บริการเชิงรุก รวมทั้งชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ มีการจัดทำระเบียนผู้ป่วยเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในทางป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู

เทศบาลเมืองทุ่งสง เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาวะสุขภาพแบบองค์รวม มีการจัดเวทีประชาคมแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน  มีบริการใกล้บ้านใกล้ใจ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นนอกเวลาราชการ การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งต่อจากที่บ้าน  บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ  

นอกจากนี้ยังให้สนับสนุนการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครือข่ายภายใต้งานในบทบาท “ผู้พิทักษ์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส” คือหนึ่งในพันธกิจในการสร้างสังคมแห่งความเปี่ยมสุข”เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายการทำงานเชิงรุกดำเนินโครงการ “รวมน้ำใจสายใจรักผู้พิการ” เพื่อให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ทำให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เต็มที่ ส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

อย่างไรก็ตามในระหว่าง ปี2561-2562 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตระหนักและมุ่งเน้นการดูแลสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป ได้กำหนดแผนและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยพร้อมนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายทุกรูปแบบ

“ผมมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพพี่น้องทุ่งสงของผมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ร่วมกับ สปสช.บริการเชิงรุก ร่วมกับกลุ่มชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ มีการจัดทำระเบียนผู้ป่วยเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง ทั้งในทางป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ การใช้ชีวิตให้อยู่ดีมีสุข”นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ