X

“ทรงชัย”นายกเล็กทุ่งสงเดินหน้าพัฒนาการศึกษา ปี 64 รีสอร์ทอนุบาลนำร่อง รับเด็ก 2 ขวบ

เปิดใจ นายทรงชัย วงษวัชรดำรง นายกเล็กเมืองทุ่งสง เดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษาต่อพร้อมรุกการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โรงเรียน“รีสอร์ทอนุบาล” ฐานรากสำคัญของทรัพยากร “คน”ในชุมชนท้องถิ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกยุคใหม่ มุ่งมั่นเพื่อสร้างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ยังยืน   

“การศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับฐานรากของสังคมในชุมชนระดับท้องถิ่น นอกจากต้องเรียนตามที่กำหนดแล้ว เด็ก ๆ ควรเรียนรู้บริบททางสังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจควบคู่กันไป ผมคิดว่าการเรียนรู้จากการสอนแล้ว ยุคใหม่ยุค 4.0 ต้องปูพื้นฐานและสร้างความเข้าเข้าใจทักษะการใช้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ  การสร้างความเข้าใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องรับรู้เรียนรู้ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกยุคใหม่ สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ มิติ ที่ผ่านมาผมได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ“สร้างคน เพื่อสร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หัวใจสำคัญคือการพัฒนาฐานรากด้วยการศึกษา” ความมุ่งมั่นและการเปิดใจเพื่อให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาของนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองเมืองทุ่งสง

เมืองทุ่งสงได้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และในปี 2564 เทศบาลเมืองทุ่งสงยังคงเดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เป็นการพัฒนาที่ฐานรากของชุมชนในท้องถิ่น เด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง มุ่งมั่นและตั้งใจสนับสนุนโรงเรียน“รีสอร์ทอนุบาล” รับเด็ก 2 ขวบเข้าเรียน

“ด้วยหลักพื้นฐานของการพัฒนาการศึกษาต้องดูแลตั้งแต่เยาว์วัยหากเด็กเล็กลูกหลานของคนในชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสและได้รับการดูแลที่ดี เด็กเล็กจะมีพัฒนาทีดีกว่า ที่สำคัญโรงเรียนรีสอร์อนุบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพการเรียนรู้ บุคลากรทางการการศึกษาซึ่งทุ่มเทและทำงานกันแบบมืออาชีพ การดูแลด้วยการเอาใจใส่ด้วยความอบอุ่น ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความใฝ่รู้ใฝ่ดีโดยในปี การศึกษา 2564 เตรียมความพร้อมนำร่องรับเด็กอายุ 2 ขวบ จำนวน 2 ห้องเรียน เพื่อลูกหลานของพี่น้องในชุมชนท้องถิ่นทุ่งสง”

เทศบาลเมืองทุ่งส่งมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ การจัดหาทุนการศึกษา และส่งเสริมการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประชาชนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย

“นอกจากเด็กเล็ก โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลแล้ว ยังมุ่งเน้นการศึกษาในระดับชั้นประถม และระดับมัธยม โรงเรียนชัยชุมพลเพิ่มห้องคณิต-วิทย์หลังประสบความสำเร็จในเปิดสอน English Program ขณะเดียวกันโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง แนวทางการพัฒนาถือว่าได้เดินมาถูกทางเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนเข้าสู่กีฬามืออาชีพจนสามารถสร้างรายได้แก่ตัวเอง แม้มีข้อจำกัดด้านบุคลากรผู้สอน และติดเงื่อนไขในเรื่องระเบียบอยู่บ้าง หากเราได้รับการสนับสนุนคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพราะนโยบายดังกล่าวของเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างชัดเจน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีทางเลือกในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านกีฬา ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในอนาคต ภาพโดยรวมในด้านวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงได้พัฒนาจนมีความสามารถ ติด 1 ใน 10 ของประเทศ และด้านกีฬาก็มีความสามารถติด 1 ใน 5 ของประเทศซึ่งถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของพี่น้องชาวทุ่งสง ที่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาของเมืองทุ่งสงเป็นเมืองแห่งการศึกษาได้อย่างภาคภูมิใจ

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงบอกเล่าถึงแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาและผลงานสำคัญที่ได้ลงมือทำหรือพัฒนาไปแล้วให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนยุคใหม่ต้องปรับแนวคิดใหม่ ต้องช่วยเหลือซึ่งกัน ตัวใครตัวมันหรือต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แล้ว ทุ่งสงมีจุดเด่นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้ง บ้านวัดโรงเรียน เราต้องสร้างค่านิยมให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเอง ไม่อยากให้พ่อแม่มองว่าลูกมีหน้าที่เรียนเรียนอย่างเดียว เด็กยุคใหม่ต้องมีทักษะชีวิต สร้างความเข้าใส่ใจ และความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจุดนี้เราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  เทศบาลเมืองทุ่งสงของเรามีเรื่อง “การบริหารจัดการ ขยะ” มี ศูนย์ลดโลกร้อน หรือ “ชุมทางลดโลกร้อน” แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเราทำมานานแล้ว เด็กได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องทุกระดับ รวมถึงเด็กจากจังหวัดอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ปีหนึ่ง 3-4 พันคนแต่จุดนี้เป็นจุดเรียนรู้ที่สำคัญโดยเฉพาะธรรมชาติของทุ่งสงเด็กได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงย้ำว่า จากแนวคิดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ เด็ก ๆ และเยาวชนเมืองทุ่งสงสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เกิดมุมมองและมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้จากการปฏิบัติ นอกจากนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรของท้องถิ่นเด็กในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงที่สนใจมีโอกาสสามารถเลือกเรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ขณะเดียวกันการเรียนรู้ของผู้สูงอายุหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้มุ่งเน้นแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเข้าไปสนับสนุนเพื่อพัฒนาผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล โดยเฉพาะ “พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ” สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากอาชีพต่าง ๆ จาก “หลาดชุมทางทุ่งสง” ความสำเร็จของการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน จนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูงานอย่างต่อเนื่อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ