X

ป.ป.ช. ตัดเกรดคุณธรรม-ความโปร่งใส อปท. ปี 2561 “อบจ.สมุทรสาคร” ได้ B

()

สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ITA ของ อปท. ปี 2561 เผย อบจ.สมุทรสาคร ได้ 77.92 คะแนน อยู่ในระดับ B ส่วนหลาย อปท. สอบตก เหตุประเมินไม่ครบทุกเครื่องมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เผยแพร่ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเนื้อหาในประกาศ ระบุว่า กรอบการประเมิน ITA ได้แบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT (External Integrity and Transparency Assessment) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

รวมทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้ อปท. ที่เข้ารับการประเมินรับทราบและนำคะแนนไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ ตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลใน อปท. และสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

สำหรับผลการประเมิน ITA ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 76 จังหวัด (ไม่นับกรุงเทพมหานคร) พบว่ามี อบจ. ที่ได้ผลคะแนนระดับ A จำนวน 14 แห่ง, ระดับ B จำนวน 34 แห่ง, ระดับ C จำนวน 13 แห่ง, ระดับ D จำนวน 8 แห่ง, ระดับ E จำนวน 2 แห่ง และระดับ F จำนวน 5 แห่ง ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร ได้คะแนน 77.92 คะแนน อยู่ในระดับ B

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรสาคร ผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

ประเภทนคร (ทน.) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ทน.อ้อมน้อย ได้คะแนน 64.22 คะแนน อยู่ในระดับ D และ ทน.สมุทรสาคร ได้คะแนน 63.17 คะแนน อยู่ในระดับ D

ประเภทเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ทม.กระทุ่มแบน ได้คะแนน 48.78 คะแนน อยู่ในระดับ F

ประเภทเทศบาลตำบล (ทต.) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ทต.ดอนไก่ดี ได้คะแนน 64.47 คะแนน อยู่ในระดับ D, ทต.สวนหลวง ได้คะแนน 60.31 คะแนน อยู่ในระดับ D, ทต.เกษตรพัฒนา ได้คะแนน 62.27 คะแนน อยู่ในระดับ D, ทต.บ้านแพ้ว ได้คะแนน 56.30 คะแนน อยู่ในระดับ D, ทต.หลักห้า ได้คะแนน 61.56 คะแนน อยู่ในระดับ D, ทต.ท่าจีน ได้คะแนน 65.24 คะแนน อยู่ในระดับ C, ทต.นาดี ได้คะแนน 61.82 คะแนน อยู่ในระดับ D, ทต.บางปลา ได้คะแนน 81.14 คะแนน อยู่ในระดับ B และ ทต.บางหญ้าแพรก ได้คะแนน 57.43 คะแนน อยู่ในระดับ D

ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ อบต.คลองมะเดื่อ ได้คะแนน 81.59 คะแนน อยู่ในระดับ B, อบต.แคราย ได้คะแนน 69.12 คะแนน อยู่ในระดับ C, อบต.ท่าไม้ ได้คะแนน 74.73 คะแนน อยู่ในระดับ C, อบต.ท่าเสา ได้คะแนน 57.47 คะแนน อยู่ในระดับ D, อบต.บางยาง ได้คะแนน 59.57 คะแนน อยู่ในระดับ D, อบต.หนองนกไข่ ได้คะแนน 50.01 คะแนน อยู่ในระดับ E,

อบต.คลองตัน ได้คะแนน 20.78 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.เจ็ดริ้ว ได้คะแนน 25.46 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.บ้านแพ้ว ได้คะแนน 65.33 คะแนน อยู่ในระดับ C, อบต.สวนส้ม ได้คะแนน 53.70 คะแนน อยู่ในระดับ E, อบต.หลักสอง ได้คะแนน 77.24 คะแนน อยู่ในระดับ B, อบต.หลักสาม ได้คะแนน 64.95 คะแนน อยู่ในระดับ D, อบต.อำแพง ได้คะแนน 67.07 คะแนน อยู่ในระดับ C,

อบต.กาหลง ได้คะแนน 20.31 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.คอกกระบือ ได้คะแนน 57.81 คะแนน อยู่ในระดับ D, อบต.โคกขาม ได้คะแนน 55.27 คะแนน อยู่ในระดับ D, อบต.ชัยมงคล ได้คะแนน 80.23 คะแนน อยู่ในระดับ B, อบต.ท่าทราย ได้คะแนน 32.09 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.นาโคก ได้คะแนน 53.77 คะแนน อยู่ในระดับ E,

อบต.บางกระเจ้า ได้คะแนน 30.14 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.บางโทรัด ได้คะแนน 23.45 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.บางน้ำจืด ได้คะแนน 52.34 คะแนน อยู่ในระดับ E, อบต.บ้านเกาะ ได้คะแนน 48.71 คะแนน อยู่ในระดับ F, อบต.บ้านบ่อ ได้คะแนน 75.18 คะแนน อยู่ในระดับ B และ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ได้คะแนน 78.43 คะแนน อยู่ในระดับ B

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ E และ F ส่วนใหญ่ดำเนินการไม่ครบถ้วนในการประเมินด้วยเครื่องมือ IIT, EIT และ OIT

(ดูเอกสารประกอบ)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก