X

สนามเลือก สว. สมุทรสาคร “ทนายตั้ม” ติดโผเข้าชิงระดับประเทศ

สมุทรสาคร – เลือก สว. ระดับจังหวัด บรรยากาศเรียบร้อย ได้ 40 คนเข้ารอบระดับประเทศ พบคนดัง “ทนายตั้ม” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ติดโผด้วย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้วันที่ 16 มิ.ย. 2567 เป็นวันลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศนั้น ขณะเดียวกัน สนามเลือก สว. จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดจากทั้ง 3 อำเภอ มาแสดงตนตั้งแต่เวลา 08.00 น. จำนวน 160 คน ส่วนชั้นใต้ถุนอาคาร 100 ปีฯ ก็ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยมีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ของ สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ครู กศน. ฯลฯ ประมาณ 20 คน มาทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือก สว. รวมถึงสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเฝ้าสังเกตการณ์

ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น. นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมกับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยมี นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด มีขั้นตอนการเลือกสองรอบ รอบแรกในช่วงเช้า คือ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกัน ทั้งหมด 20 กลุ่มอาชีพ เพื่อหาผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของกลุ่ม มาเลือกรอบสองในช่วงบ่าย คือ เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน (เลือกไขว้) เพื่อหาผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จาก 20 กลุ่มอาชีพ ๆ ละ 2 คน รวม จำนวนรวม 40 คน เป็นตัวแทนเข้าไปเลือก สว. ระดับประเทศต่อไป

โดยผลการเลือก สว. ระดับจังหวัด พบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือมีบทบาทสำคัญในจังหวัดฯ สามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศได้สำเร็จ อาทิ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ นายนิคม มากรุ่งแจ้ง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, นายสกล ก๊กผล บุตรชาย นายเจี่ย ก๊กผล อดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต สส.สมุทรสาคร, นายชวพล วัฒนพรมงคล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครหลายสมัย และนายเชาวริน ชาญสายชล อดีตผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ นายฉอ้อน ปานชงค์ และนายนพรัตน์ ทวี, กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ นายนคร พจนวรพงษ์ และ ร.ต.อ.พรชาติ เจษฎาลักษณ์, กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ และ นายสุเทพ วานิชสำราญ, กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข ได้แก่ นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม และ นางการะเกด ศีรีรักษ์, กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก ได้แก่ น.ส.กรณ์กุลขจิต เรืองกิจไพศาล และ นายสินธนา โหมดพลาย,

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง ได้แก่ นายธีระ เหลืองสีเพชร และ นายสมาน ทองถนอม,  กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ได้แก่ น.ส.นงค์นุช ดรพิลา และ นางนิสิตา ศิรธรานนท์, กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ได้แก่ นายพอพล พูลละออ และ นายไตรวินิจ ตู้จินดา, กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ได้แก่ น.ส.ณัฐฐาน์ ธัชธรวรเศรษฐ์ และ นางทิพย์สิตา บุญชู, กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9) ได้แก่ นายนิคม มากรุ่งแจ้ง และ นายอนุวัตร สันทอง,

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ได้แก่ น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์ และ น.ส.กัณฐิกา สายพรชัย, กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ น.ส.ภัทรพร อิทธิสมุทรเจริญ และ น.ส.ลัคณาพร คงเจริญ, กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ นายกัมพล ทองชิว และ นายณศรัณย์ อภิชาสิริพุฒิชัย, กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี ได้แก่ นางเพ็ชรพรรณ ชวนบุญ และ นางพศุตม์ ตราชู, กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ได้แก่ น.ส.จรรยา เสวี และ นายสกล ก๊กผล,

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา ได้แก่ นายชวพล วัฒนพรมงคล และ น.ส.นัทธมน สกุลแจบ้านเกาะ, กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด และ นายคุณชิต สายเย็น, กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม ได้แก่ นายสุวรรณ โพธิ์บางหวาย และ นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน, กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ ได้แก่ นายบุญยิ่ง สถาวรสมิต และ นายชัยมงคล พันโคตร, กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นายเชาวริน ชาญสายชล และ นายสมาน สังข์วิลัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือก สว. ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร จะไปทำการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2567 ณ สถานที่เลือกตั้งเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก