X

สภา อบจ.สมุทรสาคร อนุมัติเงินสะสม 200 ล้านบาท ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มฉีด ปชช.

สมุทรสาคร – สภา อบจ. ยกมือผ่านงบ 200 ล้านบาท ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 แสนโดส ฉีดให้ประชาชน 1 แสนคน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการสภาฯ และหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมการประชุม สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ คือ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ชี้แจงว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรประมาณ 586,753 คน ผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดสมุทรสาคร 22,770 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2564) มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรในจังหวัดฯ อบจ.สมุทรสาคร พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเป็นต้องเร่งรัดจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับประชากรโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความคุ้มกันหมู่ตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมา ดังนั้นจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 2 แสนโดส สำหรับฉีดให้กับประชาชน 100,000 คน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า จะได้นัดหารือกับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 อำเภอ รวมถึงผู้นำหรือตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนตามระบบออนไลน์ที่จังหวัดได้เตรียมไว้ ขณะนี้ทาง อบจ.สมุทรสาคร ยังรอทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มว่าจะจัดสรรให้เท่าไร เพื่อจะได้ดำเนินการเปิดระบบรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก