X

สมุทรสาครประกาศเข้า-ออกจังหวัดฯ ต้องลงทะเบียน คุมโควิด-19

สมุทรสาคร – งัดมาตรการประกาศให้ผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดฯ ต้องลงทะเบียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ หรือผ่านเว็บไซต์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 มีใจความว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาครมีแนวโน้มที่ดีขึ้น พบจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่เนื่องจากประชาชนมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้โรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และเพื่อให้การบังคับใช้บรรดามาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยให้บุคคลใด ๆ ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ให้แจ้งการเดินทางยังหน่วยงานหรือช่องทางที่กำหนด ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของสถานประกอบการ ให้รวบรวมข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ แล้วรายงานหน่วยงานหรือช่องทางดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ในประกาศจังหวัดฯ ได้กำหนดให้ที่ทำการปกครองทั้ง 3 อำเภอ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวบข้อมูลการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ตามที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ประชาชน สถานประกอบการ แจ้งหรือรายงาน

ลงทะเบียนเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก