สมุทรสาครประกาศ “นาดี-ท่าทราย” ห้ามแรงงานออกนอกหอพัก-โรงงานคุมโควิด

สมุทรสาคร – ประกาศพื้นที่ ต.นาดี-ท่าทราย บางส่วน เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร เผยแพร่ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงนามโดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา สาระสำคัญคือ ให้พื้นที่บางส่วนของ ต.นาดี และ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ภายในเขตเริ่มต้นจากวัดพันธุวงษ์ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จนถึงปากซอย ร.ร.บ้านบางปิ้ง

จากปากซอย ร.ร.บ้านบางปิ้ง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนจนถึงปากซอยหมู่บ้านกานดา ถ.พระราม 2 จากปากซอยหมู่บ้านกานดา ถ.พระราม 2 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว ถ.พระราม 2 จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน และจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปทางทิศเหนือตามแนวแม่น้ำท่าจีน จนสิ้นสุดที่วัดพันธุวงษ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตามข้อ 1 ปฏิบัติดังนี้

(1) ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุม เว้นแต่การเดินทางไปที่สถานที่ทํางานหรือกลับจากสถานที่ทํางาน หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน และหรือได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(2) ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการเข้าไปในร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น

(3) ให้ลูกจ้างของสถานประกอบการติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “DDC care” เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคในห้วงระหว่างการควบคุม

(4) ให้ผู้ประกอบการกํากับดูแลให้แรงงานดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(5) ให้เจ้าของร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือผู้ดูแลสถานที่ชุมชน ดำเนินมาตรการทางการสาธารณสุข เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จนเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร อาจจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งหยุดการประกอบการที่เป็นเหตุแห่งการแพร่ของโรคติดต่อ อันตรายหรือโรคระบาดได้

(6) ให้เจ้าของหอพัก ห้องเช่า อพาร์ตเมนต์ และสถานที่อื่นที่ให้เช่าพักอาศัย ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข และควบคุม ตรวจตรา กําชับผู้พักอาศัย ให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาภายในบริเวณที่พักอาศัย

(7) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กํากับ ดูแล และให้ข้อแนะนําแก่ผู้ประกอบการและแรงงานของสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19 จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านประกาศฉบับเต็ม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากภายในพื้นที่บางส่วนของ ต.นาดี และท่าทราย มีสถานประกอบการบางแห่งที่ยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกลยุทธ์ “Bubble & Seal” ของกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที เพื่อจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง คือ ไม่ต้องการให้แรงงานทั้งไทย และแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

ทั้ง Seal คือการให้แรงงานได้พักอยู่ภายในสถานประกอบการ โดยไม่มีการออกนอกพื้นที่ หรือ Bubble คือการให้แรงงานได้พักอยู่ภายนอกโรงงานตามที่กำหนด มีการควบคุมไม่ให้ออกนอกที่พัก และให้เดินทางระหว่างสถานที่พักกับที่ทำงานเท่านั้น ห้ามแวะออกนอกเส้นทาง

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง

กิตติกร นาคทอง จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สาครออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาคร เน้นนำเสนอความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก