“ศิริราช” วางศิลาฤกษ์ “ศูนย์ฯ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พี้นที่ ต.นาดี คาดแล้วเสร็จเริ่มเปิดให้บริการปี 2564 

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 10 ก.พ. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะกลางหรือหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลันตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์การฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพและผลิตงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย

โดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ก่อสร้างบนที่ดินที่ได้รับบริจาค จากนางวรุณี และนายสัมพันธ์ อยู่พูนทรัพย์ ขนาดที่ดิน 24 ไร่ 3 งาน 43.16 ตารางวา พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 59,995 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 7 หลัง ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,757,500 บาท ซึ่งโครงการระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคาร 4 หลัง ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 889,900,000 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน 622,930,000 บาท และเงินรายได้สมทบจำนวน 266,970,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในระยะที่ 1 ได้ ในเดือนกันยายน 2564 สำหรับการดำเนินการระยะที่ 2 มีความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารหลักอีก 3 หลังพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกจำนวน 1,200,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2564-2566

สำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์อาคารฯ เพื่อทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฯ ในวันนี้ และทรงมีพระราชกระแสว่า ตามที่ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” ทรงให้บูรณาการร่วมกับการจัดหาทุนจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินี้ด้วย ขณะเดียวกันได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063-3-16546-7 และธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-06044-4 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-414-1414 (ทุกวัน)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น