เมืองคอนเตือน!​ “ปากเท้าเปื่อย” กลับมาระบาด พบแล้ว 6 อำเภอ

นครศรีธรรมราช:ศูนย์ฯภัยพิบัติด้านการเกษตรนครศรีธรรมราช เตรียมตั้งรับและควบคุมโรคช่วงฤดูฝน ยอมรับ โรคปากและเท้าเปื่อยกลับมาระบาดอีกครั้งที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2562 เพื่อชี้แจงแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562/63 รวมถึงการแจ้งข้อมูลการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ​ กรณีฉุกเฉินของจังหวัดในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 10 ฉบับ เพื่อใช้ประกอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ตามระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย และสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49(5) กรณีสวนยางประสบภัย ในอัตรารายละไม่เกิน 3,000 บาทนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่อาจเกิดขึ้น และผลการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดด้านพืช สัตว์ และสัตว์น้ำอีกด้วยด้านนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในขณะนี้โรคปากและเท้าเปื่อยได้กลับมาระบาดอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายงานการเกิดโรคแล้ว 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจุฬาภรณ์ ชะอวด เมือง ทุ่งใหญ่ ถ้ำพรรณรา และ เชียรใหญ่ โดยมีแนวโน้มสูงที่จะระบาดติดต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ​ อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้เร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มกำลัง ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีเป้าหมายประมาณ 85,000 ตัว ในสัตว์กีบคู่ อาทิ โค กระบือ แพะแกะ สุกร ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อได้ง่าย แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น