ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทร่วมเปิดงานเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 ที่ผ่านมา

เมื่อเร็วที่ผ่านมา ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน “เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2” โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2″ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ หอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหกรรม Expo วิถีไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0″ ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ส่งเสริมขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย(SMEs) เพื่อยกระดับศักยภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และส่งเสริมเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2″ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างที่น่าสนใจ ดังนี้ การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ/ นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย/ นิทรรศการท่องเที่ยววิถีชุมชน และนิทรรศการผ้าไทย ชมตลาดผ้าไทย และผ้าพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียง/ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด/ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม ร้านค้าประชารัฐ ตลาดย้อนยุค และตลาดผ้าถิ่นของทั้ง 4 จังหวัดกว่า 150 ร้าน /กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น การเดินแบบผ้าไทยบนเวทีเดินแบบที่ยาวที่สุด กว่า 500 เมตร การฝึกอาชีพระยะสั้น การเสวนาทางวิชาการ ตลาดนัดแรงงาน เป็นต้น โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น