X

ชัยนาทเปิดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี (Good Health for Section Chief Chainat Province) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับทราบถึงภาวะสุขภาพของตน นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ ดูแลป้องกันภาวะเสี่ยง เกิดสุขภาวะที่ดี และมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพ ถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับจึงควรตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ซึ่งกลุ่มโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีการจัดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดีในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชัยนาท และประเทศชาติ จะได้มีความตะหนักและรับรู้ถึงภาวะสุขภาพ ของตนเองพร้อมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชนได้

พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พบว่าประชาชนส่วนมากป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากสาเหตุการป่วยเบื้องต้น ซึ่งโรคเรื้อรังดังกล่าว เช่นความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสมและการค้นพบโรคตั้งแต่เริ่มต้นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพดังกล่าวและมีความห่วงใยในสุขภาพของหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและ

มีค่ายิ่งของจังหวัดจึงได้จัดโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเอง ทราบภาวะเสี่ยงต่อโรค รวมทั้งเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 2 วัน คือวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2561 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน