ชัยนาท นำร่องพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งแรกของประเทศ

ที่บริเวณแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 11 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สมาชิกชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ที่เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” ลงพื้นที่ฝึกตรวจประเมินตามรายการ การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและแบบบันทึกข้อบกพร่องในแปลงนา โดยวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมการข้าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของกรมการข้าว กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท


น.ส.ทัศนีย์ เพ็งสุวรรณ รองประธานชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่ชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ได้ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” และกรมการข้าวได้ให้ความอนุเคราะห์หลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน วันนี้ผู้เข้ารับการอบรมมาลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ประกอบการทุกคนที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง และถูกกฎหมาย เนื่องจากต่อไปข้างหน้าทางกรมการข้าวจะมีกฎหมายออกมาควบคุมเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทางผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ เกิดความน่าเชื่อถือของเกษตรกรและลูกค้าที่มาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยของเรามีใบการันตีรับรอง รวมทั้งได้ผ่านการเรียนรู้ การอบรมมาอย่างถูกต้องครบถ้วน


โดยผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากหลายจังหวัด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ในกิจการ อีกทั้งยังสามารถแนะนำเกษตรกรให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีออกมาให้ลูกค้านำไปใช้ เพื่อให้เราได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ และเมล็ดข้าวที่ดีต่อไป


ทั้งนี้ กรมการข้าวได้กำหนดให้การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของกรมการข้าว สำหรับการฝึกอบรม จะแบ่งเป็น ภาคการบรรยาย 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 ภาคการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินแปลง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และการสอบประเมินผลการฝึกอบรม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมการข้าว หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่มีข้อความระบุว่า “เข้าร่วมการอบรม” และสำหรับท่านที่สอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่มีข้อความระบุว่า “ผ่านการอบรม” ซึ่งเกณฑ์ “ผ่าน” การอบรม คือ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น