จังหวัดชัยนาทเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี

ชัยนาทเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ด้านนางสาวรัชนี เพชรสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริหารทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรค พืชโรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทางด้านพืชสัตว์ ประมงดิน และน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้ได้ ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์การผลิตไร่คุณภาพดี ( มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน )ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่เกษตรกรรม 1,266,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวร้อยละ 69 รองลงมาคือพื้นที่สำหรับปลูกพืชไร่ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 303,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 แบ่งเป็นมันสำปะหลังประมาณ 108,809 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย  3,250 กิโลกรัม/ไร่ และอ้อยโรงงาน 275,429 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 9 ตัน/ไร่ ซึ่งพบว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยังต่ำอยู่สาเหตุจากกระบวนการผลิตยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทั้งคุณภาพดิน น้ำ และพันธุ์พืชที่ใช้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดีครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ในอำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน มีหน่วยงานให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 24 หน่วยงาน และหน่วยงานให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตพืชไร่จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท, ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี, และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น