X

งานวันเด็กที่อำเภอหนองมะโมงคึกคัก เด็กและผู้ปกครองร่วมงานกว่า 3,000 คน

เด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติอำเภอหนองมะโมง คึกคัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองมะโมงแต่งชุดนักเรียนสร้างสีสัน ควาสนุกสนาน แจกของรางวัลและของกินไม่อั้นตลอดงาน

ที่โรงยิมเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท นายชูชีพ  สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้ถึงขีดสุดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองมะโมง พร้อมแจกของขวัญของรางวัล และรับประทานอาหารฟรี ตลอดงาน  มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง และใกล้เคียงร่วมงานกว่า 3,000 คน  โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองมะโมงแต่งชุดนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆด้วย

นายคณิศร แอแปปัญญะ ปลัดเทศบาลตำบลหนองมะโมง  กล่าวว่า งานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลหนองมะโมง  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนองมะโมง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและรู้จักหน้าที่บทบาทความสำคัญและคุณค่า ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาส แสดงออกและได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มาร่วมการละเล่น และกิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ การเล่น วัฒนธรรมและสังคม  เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็ก โดย มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  การแสดงของเด็กนักเรียน การตอบคำถามบนเวที การจับรางวัลหางบัตรชิงรางวัล และการละเล่นตามซุ้มกิจรรม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน