จังหวัดชัยนาทประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ชาวหนองมะโมง 300 คนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพลกฤต  พวงวลัยสิน   นายอำเภอหนองมะโมง เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น  สร้างป่า รักษ์น้ำ”  ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหนองมะโมง ณ บริเวณไหล่ทางถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองดู่ – หมู่ที่ 8 บ้านเขาเกล็ด ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท     นายชูชีพ  สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง  กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีนโยบายจัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น โดยมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ    ทั่วประเทศ จำนวน  660,000 ต้น และยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น  สร้างป่า รักษ์น้ำ”ขึ้น เทศบาลตำบลหนองมะโมงจึง ได้จัดทำโครงการฯในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเพิ่มพื้นป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร   และเพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน

การจัดทำโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร บริเวณไหล่ทาง 2 ข้าง ถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองดู่  – หมู่ที่ 8 บ้านเขาเกล็ด จำนวน 660 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ต้นไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานีมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ส่วนราชการในพื้นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองมะโมง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)และประชาชนชาวตำบลหนองมะโมง จำนวน 300 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น