หนองคาย ผวจ นำทีมประชาสัมพันธ์ปลูกข้ าวโพดหลังฤดูทำนา

หนองคาย –  ผวจ.หนองคาย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์โครงการสานพลั งประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลู กข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตั้งเป้าพื้นที่เข้าร่ วมโครงการฯทั้งจัดหวัดไม่น้ อยกว่า 25,000 ไร่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) ที่วัดอุทุมพร หมู่ 2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานในสังกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนั บสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย

 

สำหรับโครงการสานพลังประชารั ฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้ าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่ วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการที่จะสร้างความสมดุลระหว่ างอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้ องกัน โดยมุ่งเน้นการลดพื้นที่ปลูกข้ าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณข้าวที่ล้นตลาด และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดที่ยังมี ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่ อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯนี้เป็นการสานพลั งประชารัฐอย่างครบถ้วน อาทิ ภาคเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานราชการที่ให้คำแนะนำปรึ กษา ตลอดจนธนาคาร ธ.ก.ส.ที่ให้บริการสินเชื่ อและหลักประกัน เป็นต้น ซึ่งจังหวัดหนองคาย ตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการฯ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,000 ไร่

การประชาสัมพันธ์โครงการสานพลั งประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลู กข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้ มีส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้สนใจจาก 5 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ประกอบด้วย ตำบลหาดคำ ตำบลหินโงม ตำบลสีกาย ตำบลวัดธาตุ และตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมรับฟัง รวม 37 คน.

……………………………………

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น