X

นิด้าโพลเผย Gen Y อยากเห็นนโยบายแก้ปัญหาปากท้องมากสุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 21 – 38 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,264 ตัวอย่าง ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95

ผลสำรวจที่ออกมา นโยบายที่คน Gen Y อยากเห็นจากพรรคการเมือง ในการเลือกตั้ง พบว่า

 • อันดับ 1 ได้แก่นโยบายการแก้ไขปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน 66.53%
 • อันดับ 2 นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจโดยมิชอบ ผู้มีอิทธิพล 30.62%
 • อันดับ 3 นโยบายการควบคุมราคาสินค้า ลดการผูกขาด 20.09%
 • อันดับ 4 นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษาและการยกระดับมาตรฐานการศึกษา 19.86%
 • อันดับ 5 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมมิจฉาชีพ 18.51%

Generation Y (Gen Y) คือ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 กับการเลือกตั้ง 2562 ที่จะถึงนี้

สำหรับเรื่องที่คน Gen Y คิดว่าไม่ถูกต้อง หรือรับไม่ได้มากที่สุด พบว่า

 • อันดับ 1 เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ 45.02%
 • อันดับ 2 ทุจริตคอร์รัปชัน ผู้มีอิทธิพล 15.27%
 • อันดับ 3 เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของคนในประเทศ 13.05%
 • อันดับ 4 เรื่องระบบการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ 8.15%
 • อันดับ 5 เรื่องปัญหาสังคม (ความยากจน การกระจายรายได้ อาชญากรรม ยาเสพติด) 6.65%

ด้านสิ่งที่คน Gen Y คาดหวังมากที่สุด หลังการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 58.70% บอกว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น รองลงมา 12.03% ระบุว่า ส่งเสริมการเพิ่มอาชีพ ลดการว่างงาน พัฒนาให้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ 10.21% ระบุว่า พัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น ร้อยละ 9.41 ระบุว่า ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 3.56 ระบุว่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เมื่อมีการถามถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยที่คน Gen Y อยากเห็นในอนาคต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

 • อันดับแรกคือ เรื่องการแก้ปัญหาการขัดแย้ง สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการใช้เสรีภาพส่วนบุคคล 38.13%
 • รองลงมา การทำนโยบายสาธารณะที่มาจากประชาชนร่วมกันคิด 36.63%
 • ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 16.85%
 • การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 15.74%
 • แก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ 10.52 %

ประชาชนส่วนใหญ่ยังมองเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ ด้วย Gen Y ที่เป็นกลุ่มคนอายุ 21-38 ปี เป็นช่วงวัยที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งเลี้ยงดูพ่อแม่ และเริ่มตั้งครอบครัว จึงอาจสะท้อนถึงการคาดหวังนโยยายด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน