X

สธ.เผย 12 จังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัย ดันเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ยุค 4.0

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำงาน และพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้บริโภคให้ตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย เผยขณะนี้มีต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย 12 แห่ง

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายหน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์เร่งพัฒนาใน 3 ส่วนหลัก คือ

  1. พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง สนับสนุนผู้ประกอบการเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
  2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงานเพื่อให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบแจ้งเตือน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
  3. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันทางสุขภาพ

ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยขณะนี้ มีจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัยแล้ว 12 จังหวัด คือ ลำปาง ระนอง ชัยภูมิ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี พัทลุง น่าน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สงขลา และสมุทรสาคร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการกำกับควบคุมอาหารปลอดภัยตามหลักสากล CODEX (CCFICS) และกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยอาหาร (IHR) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยอาหารสด เนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ทุกชนิดที่เป็นอาหารจากภาคการเกษตร ในจังหวัดต้นแบบได้รับการตรวจสอบคุณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และตั้งเป้าจะขยายจังหวัดต้นแบบอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน