กาฬสินธุ์ครูร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิดครูทำบัญชี เขต 24 ส่อทุจริต

กลุ่มพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เดือด! สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบและเอาผิด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเทงบประมาณของหน่วยงานและไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายและระเบียบทางราชการจนเกิดความเสียหายที่ส่อทุจริต

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเทิดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ และ นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ทั้งหมดเป็นกรรมการสมาคมฯและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตรวจสอบและดำเนินการเอาผิด นางปิยพร สุจิตตกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยกล่าวหาว่า เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ปฏิบติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ท้าทายอำนาจรัฐ มีการยักย้ายถ่ายเทงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ของตนเอง จนเกิดความเสียหายและส่อทุจริต

โดยพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปี 2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายปิยพรฯ บังอาจถอนเงินค่าตอบแทนหน่วยงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ โดยได้ปลอมแปลงลายมือชื่อ นางดอกอ้อ ทองวิจิตร ซึ่งเป็นคณะกรรมการเบิกถอนเงินค่าตอบแทนหน่วยงาน เพื่อใช้ในการถอนเงินค่าตอบแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวนเงิน 12,000 บาท และในปี 2558 มีพฤติกรรมส่อทุจริต ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตามฏีกาเบิกจ่ายเลขที่ 1289/2558 งบประมาณจำนวน 100,000 บาท มีการเพิ่มจำนวนวันอบรมเพื่อเบิกเงินค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลาววัน ต่อมาในปี 2559 มีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ในโครงการตามหาบุคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ตามฏีกาที่ 1131/2559 และในปี งบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายปิยพรฯ ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในการเบิกจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา จำนวนเงิน 102,520 บาทโดยอ้างว่าเงินเหลือจ่ายได้นำไปจัดสรรหมดแล้ว ทั้งที่ เงินดังกล่าว ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 24 ได้อนุมัติและมีเงินสามารถเบิกจ่ายได้จริง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2560 นางปิยพรฯ มีพฤติกรรม ไปรับเงินค่าตอบแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวน 17,300 บาท ตามการมอบหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัว

ทั้งนี้การยื่นหนังสือดังกล่าว นางสาวชุลีพร ภูสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มารับหนังสือโดยจะดำเนินการตามระเบียบพร้อมกับสืบหาข้อเท็จจริงและจะแจ้งไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมตรวจสอบและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น