ประชุม กปช. จังหวัดกาฬสินธุ์นัดแรกล่ม

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ นัดแรกไปไม่เป็น องค์ประชุมไม่ครบ ถกกันเข้มข้นแผนยังไม่นิ่ง ไม่มีมติในที่ประชุม ไม่อยู่ในที่ประชุม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ชั้น 2 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (กปช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าว ต่อที่ประชุม ถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ว่า ให้เน้นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะในเรื่องความสามัคคี ปรองดอง รู้รักสามัคคีและไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณการ หรือการฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล “คนกาฬสินธุ์จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จากนั้นนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ติดภารกิจราชการให้ที่ประชุมดำเนินการประชุ่มต่อ

นายสุเทพ ทวะลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขานุการ กปช.จังหวัด ได้ดำเนินการประชุมต่อ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนำเสนอตามเอกสาร โครงการจำนวน 12 โครงการ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดผ้าไหมแพรวา ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่สากล การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ลำน้ำยัง อย่างยั่งยืน การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการท่องเที่ยงจังหวัดครบวงจร(กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด) การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และความเป็นไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างสื่อมวลชนตามแนวประชารัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการประชาสัมพันธ์กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ซึ่งกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สื่อการผลิตสรุ๊ปข่าว ผลิตข่าวโทรทัศน์ ผลิตข่าววิทยุ หอกระจายข่าว สื่อบุคคล การเผยแผ่ทางสื่อ Social Media

จากนั้นที่ประชุม ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเด็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มทั่วไป สิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล ตลอดจนการบูรณาการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การปรับแผนปฏิรูปการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนไปบางโครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัด ตามกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล จนเวลา 16.30 ได้เลิกการประชุม โดยไม่มีมติในที่ประชุม เนื่องจากประธานไม่อยู่ในที่ประชุม และองค์ประชุมไม่ครบ

สำหรับขั้นตอนตามแผนปฏิบัติการ กปช.จังหวัด หลังจากการประชุม ครั้งที่ 1 ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดส่งข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กปช.จังหวัด ครั้งที่ 1 ให้สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 และจะมีการประชุมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติการในรอบปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น