X

ผลนิด้าโพล ชี้ ‘ชัชชาติ’ ลงพื้นที่สม่ำเสมอ จึงได้รับความไว้วางใจจากคน กทม.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบประชาชนเกือบ 80% ไม่แปลกใจที่ ‘ชัชชาติ’ ชนะเลือกตั้ง เพราะ เป็นคนเก่ง มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชนสม่ำเสมอ จึงได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพฯ

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผลกระทบของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต่อการเมืองระดับชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,322 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับผลกระทบของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต่อการเมืองระดับชาติ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%

โดยลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.62% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ, 26.25% มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง, 18.16% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ, 33.51% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 13.46% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้; ตัวอย่าง 47.88% เป็นเพศชาย และ 52.12% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 13.24% มีอายุ 18-25 ปี, 17.85% มีอายุ 26-35 ปี, 19.29% มีอายุ 36-45 ปี, 26.32% มีอายุ 46-59 ปี และ 23.30% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป; ตัวอย่าง 94.70% นับถือศาสนาพุทธ, 3.86% นับถือศาสนาอิสลาม, 1.21% นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และ 0.23% ไม่ระบุศาสนา; 32.07% สถานภาพโสด, 65.06% สมรสแล้ว, 2.57% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 0.30% ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง 25.79% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า, 34.49% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, 6.51% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า, 28.06% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, 4.77% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 0.38% ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง 10.52% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 14.75% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน, 20.42% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ, 10.59% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง, 15.96% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน, 21.64% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน, 5.67% เป็นนักเรียน/นักศึกษา และ 0.45% ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง 23.90% ไม่มีรายได้, 20.80% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท, 27.00% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 9.23% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, 4.77% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท, 4.92% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 9.38% ไม่ระบุรายได้

 

 

เกือบ 40% เชื่อ ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะส่งผลลบต่อคะแนนนิยมรัฐบาล

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 • 77.76% ระบุว่า ไม่แปลกใจเลย เพราะ เป็นคนเก่ง มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และลงพื้นที่รับฟังเสียงจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพฯ รองลงมา
 • 8.85% ระบุว่า ไม่ค่อยแปลกใจ เพราะ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นกลางสามารถทำงานได้กับทุกฝ่าย ขณะที่บางส่วนระบุว่า คนกรุงเทพฯ ต้องการการเปลี่ยนแปลง
 • 7.34% ระบุว่า แปลกใจมาก เพราะ ผลงานในการพัฒนา กทม. ของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่มี แต่กลับได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่คิดว่าคะแนนเสียงที่ได้รับจะถล่มทลายทิ้งห่างคู่แข่งมากขนาดนี้
 • 6.05% ระบุว่า ค่อนข้างแปลกใจ เพราะ ลงสมัครในนามอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง แต่กลับชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย

ท้ายที่สุดเมื่อถามประชาชนถึงผลกระทบต่อการเมืองในระดับชาติจากการที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 • 38.88% ระบุว่า คาดว่าจะส่งผลในทางลบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล
 • รองลงมา 32.53% ระบุว่า จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล
 • 15.96% ระบุว่า เป็นแค่การเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
 • 9.53% ระบุว่า อาจมีการยุบสภาเร็วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้
 • 8.40% ระบุว่า จะส่งผลต่อการเลือกตั้ง ส.ส. ในกรุงเทพฯ เท่านั้น
 • 6.43% ระบุว่า สังคมไทยจะเผชิญกับความขัดแย้งหรือการแบ่งฝ่ายทางการเมืองมากขึ้น
 • 6.35% ระบุว่า สังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือการแบ่งฝ่ายทางการเมืองแล้ว
 • 4.99% ระบุว่า พรรค/กลุ่มการเมือง ฝ่ายค้านจะเกาะกระแส ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในการต่อต้านรัฐบาล
 • 3.33% ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ยาวเพื่อหาทางสร้างคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้น
 • 2.12% ระบุว่า บางพรรคอาจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อเอาตัวรอด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ "77 ข่าวเด็ด" (77kaoded.com) เป็นคนปทุมธานีโดยกำเนิด เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ