X

ผลนิด้าโพล ชี้คะแนน ‘ประยุทธ์’ หล่น ‘พิธา’ เพิ่มจนขึ้นนำ

นิด้าโพล เผยคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส พบคะแนน ‘พิธา’ ขึ้นนำแทน ‘ประยุทธ์’ ที่ลดสวนทางแคนดิเดตคนอื่นๆ ขณะที่แต้มพรรคพลังประชารัฐลด พรรคอื่นเพิ่ม

วันนี้ (27 มีนาคม 2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565” สำรวจในช่วงวันที่ 10-15 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,020 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 48.12% เป็นเพศชาย และ 51.88% เป็นเพศหญิง; ตัวอย่าง 8.76 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ, 26.19% มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง, 18.07 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ, 33.27% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 13.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ตัวอย่าง 13.12% อายุ 18-25 ปี, 17.67 อายุ 26-35 ปี, 19.21% อายุ 36-45 ปี, 26.88% อายุ 46-59 ปี และ 23.12% อายุ 60 ปีขึ้นไป; ตัวอย่าง 95.35 นับถือศาสนาพุทธ, 3.46 นับถือศาสนาอิสลาม, 0.84% นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และ 0.35% ไม่ระบุศาสนา; ตัวอย่าง 30.74 สถานภาพโสด, 65.45 สมรสแล้ว, 3.46% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 0.35% ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง 26.73 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 34.95% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7.33 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 25.60 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.80% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 0.59 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง 9.16% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 14.95% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน, 20.59% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ, 11.88% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง, 15.30% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน, 21.34% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน, 5.99% เป็นนักเรียน/นักศึกษา และ 0.79% ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง 23.56% ไม่มีรายได้, 22.33% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท, 26.93% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 8.86% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, 5.25% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท, 4.60% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, 40,001 บาทขึ้นไป และ 8.47% ไม่ระบุรายได้

คะแนนประยุทธ์หล่น ในขณะที่ตัวแทนพรรคอื่นคะแนนเพิ่ม

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า

 • อันดับ 1 : 27.62% ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
 • อันดับ 2 : 13.42% ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา ชื่นชอบในวิธีการทำงาน มีวิสัยทัศน์และแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ
 • อันดับ 3 : 12.67% ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์และสุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง
 • อันดับ 4 : 12.53% ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร
 • อันดับ 5 : 8.22% ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบาย มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ
 • อันดับ 6 : 7.03% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนชัดเจน เด็ดขาด ตรงไปตรงมา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • อันดับ 7 : 3.96% ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนเก่ง ตรงไปตรงมา และตั้งใจทำงาน
 • อันดับ 8 : 3.61% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • อันดับ 9 : 2.77% ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ
 • อันดับ 10 : 2.58% ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา และตั้งใจทำงาน
 • และ 5.59 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 4/64 เดือนธันวาคม 2564 พบว่า

 • ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง
 • ในขณะผู้ที่ระบุว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า

 • อันดับ 1 : 28.86% ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย
 • อันดับ 2 : 25.89% ระบุว่า พรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 3 : 16.24% ระบุว่า พรรคก้าวไกล
 • อันดับ 4 : 7.97% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์
 • อันดับ 5 : 7.03% ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 6 : 2.28% ระบุว่า พรรคเสรีรวมไทย
 • อันดับ 7 : 2.18% ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย
 • อันดับ 8 : 2.03% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • อันดับ 9 : 1.88% ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย
 • อันดับ 10 : 1.83% ระบุว่า พรรคกล้า
 • และ 3.81% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคเศรษฐกิจไทย

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 4/64 เดือนธันวาคม 2564 พบว่า

 • ผู้ที่ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเสรีรวมไทย มีสัดส่วนลดลง
 • ในขณะผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคภูมิใจไทย และพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ "77 ข่าวเด็ด" (77kaoded.com) เป็นคนปทุมธานีโดยกำเนิด เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ