X

นิด้าโพล เผยสาเหตุที่ ปชป. ชนะเลือกตั้งซ่อมภาคใต้

()

ผลสำรวจนิด้าโพลชี้ พรรคประชาธิปัตย์ ชนะพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ชุมพร และ จ.สงขลา เนื่องจากฐานคะแนน ปชป. ดีกว่า พปชร. อยู่เป็นทุนเดิม รวมถึง ผู้สมัครของ ปชป. ได้รับความนิยมมากกว่าผู้สมัครของ พปชร.

วันนี้ (23 มกราคม 2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้” ทำการสำรวจในช่วงวันที่ 19-20 มกราคม 2565 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ โดยตัวอย่าง ร้อยละ 44.85% มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชุมพร และ 55.15% มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา; ตัวอย่าง ร้อยละ 50.04 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.96 เป็นเพศหญิง; ตัวอย่าง 4.37% อายุ 18-25 ปี, 13.24% อายุ 26-35 ปี, 23.70% อายุ 36-45 ปี, 34.31% อายุ 46-59 ปี และ 24.38% อายุ 60 ปีขึ้นไป; ตัวอย่าง 88.64% นับถือศาสนาพุทธ, 10.83% นับถือศาสนาอิสลาม, 0.45% นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และ 0.08% ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่าง 19.87% สถานภาพโสด, ร้อยละ 77.20% สมรสแล้ว, 2.78% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 0.15% ไม่ระบุสถานภาพการสมรส; ตัวอย่าง 26.41% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า, 32.50% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, 9.86% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า, 27.24% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, 3.76% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 0.23% ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง 11.14% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 10.08% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน, 24.68% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ, 18.89% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง, 13.24% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน, 19.64% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน, 2.03% เป็นนักเรียน/นักศึกษา และ 0.30% ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง 17.46% ไม่มีรายได้, 21.14% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท, 31.38% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 11.21% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, 3.69% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท, 4.89% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 10.23% ไม่ระบุรายได้

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ “สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดชุมพร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างที่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดชุมพร

 • 69.80% ระบุว่า ฐานคะแนนเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ
 • 29.87% ระบุว่า ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมมากกว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ
 • 12.08% ระบุว่า คนชุมพรแสดงออกในความต้องการ “คืนความเป็นธรรมให้อดีต ส.ส. ลูกหมี (ชุมพล จุลใส)”
 • 11.58% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีกลยุทธ์ในการหาเสียงได้ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ
 • 7.38% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์สามารถปราศรัยโน้มน้าวใจประชาชนได้ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ
 • 2.01% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มุ่งโจมตี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
 • 1.51% ระบุว่า ประชาชนไม่ไว้ใจพรรคพลังประชารัฐว่าจะมีแผนล้ม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอนาคตหรือไม่ และผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นคนใต้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • 1.34% ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐไม่ชู พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
 • 0.34% ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ “สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลา” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างที่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา

 • 71.90% ระบุว่า ฐานคะแนนเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ
 • 29.20% ระบุว่า ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมมากกว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ
 • 9.69% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีกลยุทธ์ในการหาเสียงได้ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ
 • 7.64% ระบุว่า ประชาชนไม่พอใจการปราศรัยของเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐชวนเลือกผู้แทนฯ ที่มีเงิน
 • 6.68% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์สามารถปราศรัยโน้มน้าวใจประชาชนได้ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ
 • 2.46% ระบุว่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นคนใต้
 • 2.05% ระบุว่า ประชาชนไม่ไว้ใจพรรคพลังประชารัฐว่าจะมีแผนล้ม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอนาคตหรือไม่
 • 1.64% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มุ่งโจมตี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
 • 0.55% ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่ชู พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
 • 1.36% ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ "77 ข่าวเด็ด" (77kaoded.com) เป็นคนปทุมธานีโดยกำเนิด เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ