X

กกต. ย้ำหลักเกณฑ์ส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง อบต.

กกต. ชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ย้ำหลักเกณฑ์ส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง อบต.

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2564) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่ กกต. ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกสภา อบต./ ส. อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. นั้น ก่อนวันเลือกตั้ง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 136 ข้อ 137 และข้อ 138 กำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จเรียบร้อย โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง

2. ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง โดยจะต้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งและตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง และนับจำนวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน

3. เมื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งได้ตรวจสอบและนับจำนวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้นำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้งและลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง และให้ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

กกต. ระบุปิดท้ายว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ "77 ข่าวเด็ด" (77kaoded.com) เป็นคนปทุมธานีโดยกำเนิด เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ