X

จุฬาฯ เตรียมสอบการแสดงออกผ่านแถลงการณ์ ชี้ไม่เหมาะสม-ขัดต่อคุณธรรม

กรุงเทพฯ – สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ เตรียมสอบการแสดงออกผ่านแถลงการณ์ ชี้ “ไม่เหมาะสม-ขัดต่อคุณธรรม-ไม่เคารพต่อความเห็นต่าง” พบหากขัดกฎหมายหรือกฎระเบียบมหาวิทยาลัย อาจดำเนินการทางวินัยต่อไป

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศสมาคมฯ เรื่องแนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยได้เลื่อนการจัดงานฟุตบอลจุฬาฯ-มธ. ครั้งที่ 75 ออกไปก่อน พร้อมยืนยันว่ากิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวจะยังคงมีในงานฟุตบอลฯ ต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้เผยแพร่แถลงการณ์คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ล่าสุดในวันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เมื่อเวลา 11.41 น. สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยประกาศของสำนักฯ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาใจความว่า โดยที่ประเทศไทยเป็นดินแตนที่มีความหลากหลายในทางเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนความเชื่อถือและความเสื่อมใสศรัทธาต่าง ๆ หากแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติมาช้านาน จุฬาฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของสังคมไทยดังกล่าวที่สอดคล้องกับอุดมคติในวงวิชาการเสมอมา มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อายุ เพศ ภูมิหลังทางสังคม หรือแม้แต่ความเชื่อในทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเคารพในเสรีภาพทางความคิดและทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคม

“อย่างไรก็ดี ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำและดูแลให้กิจกรรมของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณี” จุฬาฯ กล่าว

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ระบุต่อว่า ฉะนั้น หากความปรากฏว่านิสิตของมหาวิทยาลัยได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือสิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น โดยที่มิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มิได้กระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล หรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพต่อความเห็นต่าง หรือความเชื่อความเสื่อมใสของผู้อื่น จุฬาฯ ย่อมไม่อาจนิ่งเฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการที่จำเป็นและเหมะสมเพื่อกล่อมเกลานิสิตของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งจะได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วหากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป

โดย จุฬาฯ กล่าวปิดท้ายในแถลงการณ์นี้ว่า “มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าการคำเนินการของมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอน หรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมงามพร้อมทุกด้านเท่านั้น”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ "77 ข่าวเด็ด" (77kaoded.com) เป็นคนปทุมธานีโดยกำเนิด เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ