X

สหกรณ์ศรีสะเกษช่วยเหลือสมาชิก ยกระดับราคาข้าวเปลือก

นายสมร จวบกระโทก  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วย นางสาวอรพิน พลใส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปปฎิบัติงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ณ บริเวณโรงสีของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัดอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมร กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด  ได้รับการสนับสนุนกู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำนำไปรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยเริ่มเปิดจุดรับชื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/2562  เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ ฯ กำหนดราคารับชื้อข้าวเปลือกมะลิ กข 15 กิโลกรัมละ 14.20  บาท รับซื้อข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน26% ที่ผ่านมาปรากฏว่า ราคาต่ำสุดที่เกษตรกรได้รับ คือ กิโลกรัมละ 13.20 บาท

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรเรียบร้อยแล้ว จะเพิ่มราคารับซื้อให้จากปกติ  20 สตางค์  นอกจากนั้น เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ หากประสงค์จะจำหน่วยข้าวเปลือกเพื่อหักชำระหนี้กับสหกรณ์  ก็จะบวกราคาเพิ่มให้อีก 1  บาท ต่อกิโลกรัม ผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ฯ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน  2561มีปริมาณรับซื้อรวมทั้งสิ้น1,139,710  กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นข้าวสดที่ความชื้น  24 – 26 %

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและอุปกรณ์การตลาดรวมทั้งเงินทุนดำเนินงาน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปติดตาม คอยให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินกู้ยืมให้ถูกต้องบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นองค์กรหลักประจำอำเภอ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตแก่เกษตรให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรอย่างยิ่ง เป็นที่น่ายินดีสำหรับฤดูการผลิตนี้ เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก  โดยสหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเปิดจุดรับซื้อเพื่อทำการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร สร้างอำนาจการต่อรองด้านราคา เพื่อเกษตรกรจะได้ไม่ถูกกดราคาจากการรับซื้อผลผลิตหากนำไปจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง นับเป็นธุรกิจหลักสำคัญที่สหกรณ์การเกษตรทุก ๆ แห่ง ทั่วประเทศควรนำไปปฎิบัติและไม่ควรละเลย เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาสามารถยกระดับรายได้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน