อบต.แพรกษาใหม่ จัดโครงการนักดับเพลิงรุ่นจิ๋ว

นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนักดับเพลิงรุ่นจิ๋ว โดยนำเด็กชั้นอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กเล็กของ อบต.แพรกษาใหม่ กว่า 150 คน ร่วมโครงการเพื่อฝึกทักษะแผนเผชิญดับเพลิง โดยมีการจำลองเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเสมือนจริงและให้เยาวชนที่เข้าอบรมเข้าไปทำการดับเปลวไฟภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในการเผชิญอัคคีเพลิงอย่างใกล้ชิด

เมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ 28 มิถุนายน 2562  ที่กองบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนักดับเพลิงรุ่นจิ๋ว โดยนำเด็กชั้นอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กเล็กของ อบต.แพรกษาใหม่ กว่า 150 คนเข้ามาร่วมโครงการเพื่อฝึกทักษะแผนเผชิญดับเพลิง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงและการเผชิญเหตุ มาเป็นวิทยากรและใช้เทคโนโลยีในการเผชิญเหตุโดยมีการจำลองเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเสมือนจริงและให้เยาวชนที่เข้าอบรมเข้าไปทำการดับเปลวไฟภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในการเผชิญอัคคีเพลิงอย่างใกล้ชิด

นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐ ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จึงได้จัดให้มี สถานที่สำหรับให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันสาธารณภัย ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายแห่งความปลอดภัย และเป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาที่สถานีดับเพลิง เพื่อรับความรู้ ทักษะ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และปลูกฝังให้เด็กได้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนักดับเพลิง และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยมีวิทยากร คณะครูฝึก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียน ซึ่งทาง อบต.แพรกษาใหม่ จัดจัดซื้อรถขนาดจิ๋ว และถังดับเพลิงขนาดจิ๋ว เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสฝึกและสร้างสมประสบการณ์ในการดับเพลิงจริงๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น