เทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการนวัตกรรมใหม่กำจัดผักตบชวาพร้อมนำจิตอาสาร่วมกำจัดขยะ

เทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการนวัตกรรมใหม่กำจัดผักตบชวา พร้อมลงนามทำข้อตกลง MOU  รวม 13 หน่วยงานในการร่วมมือกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ก่อนนำกำลังจิตอาสาร่วมกำจัดขยะ บริเวณริมเขื่อนบางปู

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ พร้อมทั้งมีการทำข้อตกลง MOU  รวม 13 หน่วยงานในการร่วมมือกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน กำหนดมาตรการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ติดตาม ควบคุมให้เกิดเครือข่ายในการดูแลป้องกันร่วมกัน เป็นการร่วมกันพัฒนาในการกำจัดผักตบชวาทำให้ประหยัดงบประมาณของทางราชการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู  นายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวฟน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน โรงงาน บริษัท พร้อม จิตอาสา อสม.และ คสช. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า  1,500 คน

นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวรายงานถึงสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปูว่า มีคลองชลประทานผ่านกลางตลอดพื้นที่ ผักตบชวาได้สร้างปัญหา เนื่องจากเป็นพืชลอยน้ำและสามารถกระจายไปได้ตามกระแสน้ำทนได้ทั้งอากาศร้อนและเย็น สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแตกไหลแล้วกลายเป็นลำต้น เมื่อโดนกระแสน้ำจะทำให้ไหลขาดออกจากกัน จะเป็นผลทำให้เกิดการกระจายตัวของผักตบชวาออกเป็นส่วนย่อยๆสะดวกต่อการกระจายพันธุ์ ผักตบชวาจะเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและนันทนาการ รวมทั้งส่งผลกระทบไปในหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งการชลประทานก่อให้เกิดอุปสรรคกับการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำ โดยเฉพาะการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนที่อยู่ตามริมน้ำต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีงามที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลตำบลบางปู จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ร่วมกัน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางปู และในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 100 ต้น ปลูกต้นชัยพฤกษ์ จำนวน 400 ต้น และปลูกต้นไทรทอง จำนวน 3,000 ต้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ  ต่อจากนั้นได้นำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกคลอง จัดเก็บผักตบชวา ตัดหญ้า เก็บขยะ เพื่อให้พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู มีความสะอาด สวยใสอย่างยั่งยืนตลอดไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น