X

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการท่องเที่ยว ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

เชียงใหม่ – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการท่องเที่ยว ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชนต่างๆ ให้เข้าใจถึงขอบเขต หลักเกณฑ์ในการเป็นที่พักนักเดินทาง รวมถึงขั้นตอนการสมัครที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการดำเนินการของที่พักนักเดินทาง รวมทั้งเป็นเจ้าภาพที่ดี รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยว นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้เสน่ห์ของวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของไทย ซึ่งการจัดอบรมกำหนดจัดอย่างน้อยภูมิภาคละ 1 ครั้ง ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นหนึ่งในนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการที่จะพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นในการรองรับนักท่องเที่ยว จึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนที่พัก โดยภายในสิ้นปี 2562 ให้มีจำนวน 600 แห่ง และในปี 2563 ให้มี 1,500 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย โดยจะผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยโครงการฯ นี้จะเป็นการเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพัก มีอัตราค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร เกณฑ์การดำเนินงานพื้นฐานที่ทุกบ้านทุกชุมชนต้องทำเป็นประจำ คือ ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ตรงตามนโยบายในการยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว รณรงค์ส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องขอความร่วมมือทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี และร่วมกันเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยซ้ำอีก และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน