X

อบต.ฉลุง ตระหนักปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เร่งแก้ปัญหาโดยสร้างครอบครัวอบอุ่นร่วมล้อมรั่วเป็นเกราะกำบัง

นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   กล่าวว่า ทางอบต.ฉลุงได้ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงได้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยสำนักงานปลัดร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลฉลุง จัดกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวได้เปิดอกพูดคุยช่วยกันหาทางแก้ไขร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคิด สานสายใยในครอบครัวและมุ่งเน้นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของภาวะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร โดยดึงแม่และลูกจากแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๕ คู่ รวม ๕๐ คน ซึ่งผู้ปกครองในครอบครัวถือเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่คอยอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี มีความรัก ความสัมพันธ์ คอยช่วยเหลือกันเพราะหากครอบครัวมีความรักความเข้าใจกันครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา จึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดทักษะในการดำเนินชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง ต่างๆ เช่นการ ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด ส่งผลให้มีเพสสัมพันธ์โดยไม่พึงระวัง ทำให้เกิดภาวะตั้งครรภ์หรือไม่พร้อมได้ จึงควรมีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้ทราบถึงผลกระทบ ความเสี่ยง ในการป้องกันปัญหาเหล่านี้

นายกอบต.ฉลุง  กล่าวว่าต่อไปว่า  เป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น คือการทำให้วัยรุ่นมีวิถีชีวิตที่ดี สดใส ไม่ท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตที่ดี มีอนาคต นั่นหมายถึงการมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการนี้จึงเป็นการป้องกกันแต่ต้นโดยสถาบันเริ่มต้นนั่นคือครอบครัว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน