สตูล จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านหลีเป๊ะพัฒนา

 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จังหวัดสตูล จัดตั้งหมู่บ้านใหม่จำนวน 1 หมู่บ้าน โดยแยกหมู่บ้านบ้านเกาะอาดัง (เกาะหลีเป๊ะ) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อหมู่บ้านหลีเป๊ะพัฒนา โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะสาหร่าย และให้มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อทะเลอันดามัน มีแนวเขตเริ่มต้นจากชายฝั่งบริเวณพิกัด NH 318170 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวชายฝั่งถึงอ่าวประมงบริเวณพิกัด NH 338179 ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเกาะอาดัง (เกาะหลีเป๊ะ) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากอ่าวประมงบริเวณพิกัด NH 338179 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงบริเวณพิกัด 339176 และไปตามแนวกึ่งกลางถนนคอนกรีตผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลส่วนหน้า(เกาะหลีเป๊ะ) บริเวณพิกัด NH 340173 ถึงบริเวณพิกัด NH 340172 ระยะทางประมาณ 4.75 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามกึ่งกลางถนนคอนกรีตมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนคนเดินถึงชายหาดพัทยาบริเวณพิกัด NH 336169 ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนคนเดินบริเวณชายหาดพัทยา ที่พิกัด NH 336169 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวชายหาดพัทยาไปจรดโขดหินถึงปลายสุดของเกาะบริเวณพิกัด NH 314164 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอันดามัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากโขดหินบริเวณปลายสุดของเกาะด้านทิศตะวันตกบริเวณพิกัด NH 314164 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวโขดหินถึงบริเวณพิกัด NH 318170 ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/4139 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จึงขอตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านดังกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น