X

ลำพูน  เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน เสริมสุขภาพประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดลำพูน  เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน เสริมสุขภาพประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ นำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่5 บ้านปากบ่อง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอป่าซาง  โดยมี นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจ ร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนจนเกิดเป็นบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ นำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคัดเลือกพื้นที่นำร่องของอำเภอป่าซาง ได้แก่พื้นที่ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงาน จนเกิดเป็นโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอป่าซาง ขึ้น โดยมีทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าซาง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษา

นอกจากนี้   ยังมีพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนและผู้ประสานงานชุมชน ร่วมเป็นคณะทำงาน ทำให้เกิดกระบวนการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมนำไปสู่การเป็นบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน