คสช. ประกาศใช้ ม.44 ระงับการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2561 ให้ยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2561 เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีใจความดังนี้

1. ให้ยกเลิกการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. และให้ยกเลิกการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. ไว้ก่อน จนกว่าหัวหน้า คสช. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2. ให้กรรมการ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นไปพลางก่อน ซึ่งหากกรรมการ กสทช. ท่านใดพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้กรรมการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ซึ่งผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น